Publ 4053-C (EN-CN) ⏬⏬

/
/
/
171 Views

Introducing Publ 4053-C (EN-CN): A Comprehensive Course on English-Chinese Translation and Publication. This specialized course is designed to equip students with the essential skills and knowledge required for effective translation and publication in the dynamic field of English-Chinese language pair. By delving into various aspects such as cultural nuances, linguistic challenges, and industry-specific practices, Publ 4053-C offers a comprehensive learning experience tailored for aspiring translators and professionals seeking to excel in the realm of English-Chinese translation and publication. With a focus on practical application and theoretical foundations, this course provides the necessary tools for successful cross-linguistic communication and publication strategies.

Introduction to Publ 4053-C

Publ 4053-C is a course offered at universities and educational institutions, focusing on the fundamentals of publishing in the digital age. This course provides students with essential knowledge and skills related to various aspects of digital publishing.

In Publ 4053-C, students learn about the key elements involved in creating and distributing digital content. They explore the technical aspects of website design, including HTML, CSS, and other relevant technologies. The course also covers topics such as information architecture, user experience design, and content management systems.

Furthermore, Publ 4053-C delves into the strategies for effective content creation, optimization, and promotion. Students gain insights into search engine optimization (SEO) techniques, content marketing strategies, and social media integration to enhance the reach and visibility of their digital publications.

Throughout the course, students engage in practical exercises and projects to apply their knowledge and develop hands-on skills. These activities may include designing and developing websites, creating engaging and accessible content, and analyzing website analytics to measure performance and make data-driven decisions.

By the end of Publ 4053-C, students will have a comprehensive understanding of the digital publishing landscape. They will be equipped with the necessary tools and techniques to create, manage, and promote digital content effectively, preparing them for a career in the ever-evolving field of digital publishing.

Understanding the EN-CN Language Pair

The EN-CN language pair refers to the translation between English (EN) and Chinese (CN). It involves converting text or spoken content from one language to the other, enabling effective communication between English speakers and Chinese speakers.

English and Chinese are two widely spoken languages globally, with distinct linguistic and cultural differences. English is an Indo-European language that uses the Latin alphabet, while Chinese is a Sino-Tibetan language with complex characters. The primary dialect of Chinese used for written communication is Mandarin, which has the most native speakers worldwide.

Translation between English and Chinese can be challenging due to fundamental differences in grammar, vocabulary, sentence structure, and cultural nuances. Professional translators specializing in this language pair possess a deep understanding of both languages, as well as cultural context, idiomatic expressions, and technical terminology.

When translating from English to Chinese, it’s crucial to consider the target audience and their cultural background. Translators need to accurately convey the intended meaning while adapting to Chinese linguistic conventions. Similarly, when translating from Chinese to English, ensuring clarity and maintaining the original message’s essence is essential.

Proficient translators often utilize translation tools, glossaries, and reference materials to ensure accuracy and consistency in their work. They may also take into account regional variations within Chinese, such as differences in vocabulary and phrasing among Mandarin speakers from mainland China, Taiwan, Hong Kong, or Singapore.

A Brief Overview of the United States

Location America is located in North America, bordered by Canada to the north and Mexico to the south.
Capital The capital of the United States is Washington, D.C.
Population As of 2021, the estimated population of the United States is around 332 million people.
Government The United States operates as a federal presidential constitutional republic, with a separation of powers among three branches: the executive, legislative, and judicial.
Languages English is the most widely spoken language in the United States. However, due to its diverse population, numerous languages are spoken across the country.
Economy The United States has the world’s largest economy, driven by industries such as technology, finance, manufacturing, and services.
Culture American culture is known for its diversity, influenced by various ethnic groups and traditions. It has made significant contributions to arts, music, literature, cinema, and sports.

Anahtar Kelimeler: Kısa ve Net Bir İnceleme

Anahtar kelimeler, arama motorlarında kullanıcıların istedikleri bilgilere ulaşmalarını sağlayan önemli unsurlardır. İnternet kullanıcıları, bir arama motoruna belirli bir konuyu veya bilgiyi aramak için anahtar kelimeleri girerler.

İyi seçilmiş anahtar kelimeler, web sitelerinin görünürlüğünü artırabilir ve hedeflenen kitleye ulaşmayı kolaylaştırabilir. Anahtar kelimeler, içeriğin ne hakkında olduğunu ve kullanıcının aradığı bilgiyle uyumlu olup olmadığını belirlemek için arama motoru algoritmaları tarafından analiz edilir.

Bir içerik yazarı olarak, başarılı bir anahtar kelime stratejisi geliştirmek önemlidir. İçeriğinizdeki anahtar kelimeler, başlık etiketlerinde (

,

,

) ve paragraf etiketlerinde (

) doğal bir şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimeleri vurgulamak için güçlendirme etiketi () veya vurgu etiketi () kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, anahtar kelime yoğunluğunu abartmaktan kaçınmak önemlidir. Arama motorları kaliteli ve anlamlı içeriği tercih ederler, bu nedenle anahtar kelimeleri zorlama bir şekilde kullanmak yerine doğal bir akıcılık sağlamak önemlidir.

Anahtar kelimelerin belirlenmesi için anahtar kelime araştırması yapılması önerilir. Araştırma, potansiyel müşterilerinizin veya hedef kitlenizin hangi anahtar kelimeleri kullandığını belirlemenize yardımcı olur. Bu bilgileri kullanarak, içeriğinizi optimize edebilir ve arama motorlarında daha iyi sıralamalar elde edebilirsiniz.

Unutmayın, kaliteli içerik üretmek ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak her zaman ana hedefiniz olmalıdır. Anahtar kelimeleri doğru ve organik bir şekilde kullanarak, web sitenizin görünürlüğünü artırabilir ve kullanıcılarla daha etkileşimli bir deneyim sağlayabilirsiniz.

Belirleme Nedir ve Neden Önemlidir?

Belirleme, bir nesnenin, bir kavramın veya bir durumun tanımlanması veya sınıflandırılması sürecidir. Bu süreç, bir şeyi diğerlerinden ayırmak, özelliklerini belirlemek ve onu anlamak için yapılır.

Belirleme, farklı alanlarda büyük öneme sahiptir. İş dünyasında, bir ürünün hedef pazarını belirlemek, müşteri segmentlerini tanımlamak ve rekabet avantajı elde etmek için kullanılır. Pazar araştırmaları, demografik veriler ve tüketici davranışları, doğru hedef kitlenin belirlenmesine yardımcı olur.

Eğitim alanında, belirleme öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre uygun eğitim programlarının tasarlanmasında kullanılır. Bu, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunarak motivasyonlarını artırabilir ve başarılarını geliştirebilir.

Psikolojide, belirleme bireylerin kişilik özelliklerini ve davranışlarını anlamada önemli bir role sahiptir. Kişilik testleri ve değerlendirmeleri, bireylerin özelliklerini belirlemeye yardımcı olur ve terapi süreçlerinde rehberlik sağlar.

Belirlemenin önemi sadece iş dünyası, eğitim ve psikoloji ile sınırlı değildir. Hukuk, tıp, çevre bilimi ve birçok başka alanda da belirleme kritik bir rol oynar. Doğru belirleme, daha iyi kararlar vermemizi, kaynakları etkili bir şekilde kullanmamızı ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlar.

Aranan

Aranan, genellikle kayıp veya bulunamayan bir şey veya kişi anlamına gelir. Bu terim, polis teşkilatı ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından sıklıkla kullanılır ve kaybolan kişileri veya suçluları bulmak için yapılan arama çalışmalarını ifade eder.

Polis araştırmalarında, aranan kişinin fiziksel özellikleri, son bilinen konumu veya herhangi bir ipucu araştırılabilir. Bu bilgiler, soruşturmayı yürüten memurların ve dedektiflerin aramanın etkinliğini artırmak için kullanabilecekleri değerli verilerdir.

Aranan kişiyi veya nesneyi bulmak için yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında görgü tanıklarının ifadeleri, fiziksel delillerin analizi, güvenlik kameralarının incelenmesi ve sosyal medya araştırmaları yer alır. Polis teşkilatları genellikle bu bilgileri toplar ve bunları kamuoyuyla paylaşarak insanların yardımını ister.

Bazen aranan kişi veya nesne bulunabilirken, bazen de bulunması uzun sürebilir veya hiç bulunamayabilir. Arama çalışmaları genellikle titizlikle yürütülür ve çeşitli kaynaklar ve teknikler kullanılır.

Polis teşkilatları, arama çalışmalarında etkinliği artırmak için teknolojik yeniliklerden yararlanır. Bunlar arasında ileri görüntüleme sistemleri, veri analitiği, DNA testleri ve diğer bilimsel yöntemler yer alabilir.

Aranan kavramı, suçla mücadelede önemli bir rol oynar ve güvenlik güçlerinin halkın güvenliğini sağlama taahhüdünü yansıtır. Aranan kişilerin yakalanması veya kayıp eşyaların bulunması, adaletin yerine getirilmesine ve toplumun güvenliğine katkıda bulunur.

Most Popular Programming Languages in 2023

Rank Language Description
1 Python Python continues to be one of the most popular programming languages in 2023. Known for its simplicity and versatility, Python is widely used in various domains such as web development, data analysis, artificial intelligence, and scientific computing. Its extensive libraries and frameworks make it a favorite choice among developers.
2 JavaScript JavaScript remains a dominant language for front-end web development. It enables interactive and dynamic functionality on websites, making it essential for creating engaging user experiences. With the advent of frameworks like React and Vue.js, JavaScript has also gained popularity in the back-end development sphere.
3 Java Java, a robust and versatile language, maintains its position among the top programming languages. It is widely used for building enterprise-level applications, Android mobile apps, and large-scale systems. Java’s strong community support, platform independence, and extensive libraries contribute to its popularity.
4 C++ C++ is a powerful language known for its efficiency and performance. It finds applications in system programming, game development, and resource-constrained environments. C++ is favored by developers who require low-level control and high-performance capabilities.
5 C# C# (C-Sharp) is primarily associated with Microsoft’s .NET framework and is commonly used for Windows application development, game development, and web services. It offers a modern programming paradigm and integrates well with other Microsoft technologies.

In addition to these languages, there are numerous others that enjoy popularity and serve specific purposes. Some notable mentions include:

  • Swift: A programming language used for iOS and macOS app development.
  • TypeScript: An extension of JavaScript that adds static typing and improved tooling.
  • Go: Known for its simplicity and efficiency, Go is popular for building scalable network applications.
  • Rust: A systems programming language that prioritizes safety, concurrency, and performance.

It’s important to note that the popularity of programming languages can vary based on factors such as industry trends, project requirements, and community preferences. Staying updated with emerging languages and understanding their strengths can help developers make informed choices based on their specific needs.

JSON Formatı Hakkında Kısa ve Net Bilgi

JSON (JavaScript Object Notation – JavaScript Nesne Gösterimi), veri alışverişi için hafif ve kolay anlaşılır bir format sağlayan bir metin biçimidir. JSON, anahtar-değer çiftleri kullanarak verileri temsil eder. Bu format, özellikle web uygulamaları arasında veri iletişimi için yaygın olarak kullanılır.

JSON formatı, basit, yapılandırılmış ve insanlar tarafından okunması ve yazılması kolaydır. Veriyi temsil etmek için anahtarlar ve değerler kullanır. Anahtarlar bir dize olarak belirtilir ve değerler ise çeşitli tipleri içerebilir: sayılar, dizeler, boolean değerler, nesneler, diziler ve null.

JSON formatı, birden çok programlama dilinde desteklenir ve popüler API’lerde sıkça kullanılır. JavaScript’te JSON verilerini işlemek için JSON.parse() ve JSON.stringify() gibi dahili yöntemler bulunur. Diğer dillerde de JSON verilerini okumak ve oluşturmak için kütüphaneler mevcuttur.

JSON formatı, veri alışverişinin yanı sıra yapılandırma dosyaları, günlük dosyaları ve yerel depolama gibi farklı senaryolarda da kullanılabilir. JSON, verinin hafif olması ve kolayca yorumlanabilir olması nedeniyle tercih edilen bir formattır.

JSON formatı, verileri yapılandırma ve paylaşma süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bir standarttır. Basitliği ve taşınabilirliği sayesinde, uygulamalar arasında veri aktarımını kolaylaştırır ve etkili bir iletişim sağlar.

What Are Titles Tags and Their Importance in HTML?

Introduction:

In HTML, the </code> tag represents the title of a web page. It is an essential element as it defines the title that appears in the browser’s title bar or tab. The <code><title></code> tag is placed within the <code><head></code> section of an HTML document. <p><strong>Importance of Title Tags:</strong> <p>The title tag serves several important purposes: <ul> <li><strong>Browser Display:</strong> The text specified within the <code><title></code> tags is displayed as the page title in the browser’s title bar or tab. It provides a concise description of the content found on the webpage.</li> <li><strong>Search Engine Optimization (SEO):</strong> Search engines use the title tag to understand what the webpage is about. A well-crafted, keyword-rich title can improve the page’s visibility and relevance in search engine results.</li> <li><strong>User Experience:</strong> Clear and descriptive titles help users understand the content of a webpage before visiting it. An informative title can attract users and encourage them to click on your page.</li> <li><strong>Bookmarking:</strong> When users bookmark a webpage, the title tag is often used as the default name for the bookmark. Having a meaningful and recognizable title can make it easier for users to find and identify the bookmark later.</li> <li><strong>Social Sharing:</strong> When a webpage is shared on social media platforms, the title tag is typically used as the default title for the shared link. An enticing and accurate title can increase click-through rates and engagement on social media.</li> </ul> <p><strong>Best Practices for Title Tags:</strong> <ul> <li>Make sure each page has a unique and descriptive title that accurately reflects its content.</li> <li>Avoid excessively long titles, as they may get truncated in search engine results or browser tabs.</li> <li>Incorporate relevant keywords naturally into the title while maintaining readability and user-friendliness.</li> <li>Avoid using generic titles like “Untitled” or “Home Page” as they provide little information to users and search engines.</li> <li>Consider including your brand name at the end of the title to reinforce branding and improve recognition.</li> </ul> <p>Title tags are an essential component of HTML that serve multiple purposes. They not only provide a concise description of a webpage to the browser but also play a crucial role in SEO, user experience, bookmarking, and social sharing. By following best practices and crafting informative and compelling titles, you can enhance the visibility, usability, and relevance of your web pages. <p>** <h4>Dönmeli (Rotary)</h4> <p>** <p>Dönmeli makineler veya ekipmanlar, dönme hareketi ile çalışan mekanik sistemlerdir. Bu tür cihazlar genellikle bir mil veya şaft etrafında dönen parçalardan oluşur. Dönmeli teknolojiler, çeşitli endüstriyel, ticari ve evsel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. <p>Bir dönmeli cihazın temel bileşenleri arasında motorlar, dişliler, rulmanlar ve kayışlar bulunabilir. Motorlar, dönmeyi sağlar ve genellikle elektrik, hidrolik veya pneumatik güç ile çalışır. Dişliler, gücün aktarılmasını ve hızın değiştirilmesini sağlar. Rulmanlar, dönen parçaların düzgün ve verimli bir şekilde dönmesini sağlarken sürtünmeyi azaltır. Kayışlar ise gücün bir noktadan diğerine aktarılmasına yardımcı olur. <p>Dönmeli makinelerin çeşitli uygulama alanları vardır. Örneğin, otomobillerde motorlar ve tekerlekler dönmeli prensibine dayanır. Endüstriyel üretim hatlarında, konveyör bantları ve robot kolları gibi dönen sistemler verimli üretimi destekler. Aynı şekilde, ev aletleri, elektronik cihazlar ve bilgisayar sabit diskleri gibi birçok günlük kullanım eşyası dönmeli teknolojileri içerir. <p>Dönmeli makinelerin avantajları arasında yüksek verimlilik, hassas kontrol, güçlü performans ve geniş uygulama alanları bulunur. Bununla birlikte, bakım gerektirebilirler ve bazen gürültülü olabilirler. Dönmeli sistemlerdeki parçaların düzgün çalışması ve uyumlu olması önemlidir, aksi takdirde aşınma, kırılma veya enerji kayıpları gibi sorunlar ortaya çıkabilir. <p>Sonuç olarak, dönmeli teknolojiler modern hayatta yaygın olarak kullanılan önemli mekanik sistemlerdir. Motorlu araçlar, fabrika üretimi, ev aletleri ve daha fazlası gibi pek çok alanda dönen hareketin avantajlarından yararlanılır. Mühendislik ve tasarım açısından sürekli gelişmekte olan bu alanda, daha etkili ve verimli dönmeli sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. <!-- CONTENT END 2 --> <div class="admania-tag"> <span class="admania-tagslinks"> </span> </div> </div><!-- .entry-content --> <footer class="admania-entryfooter admania-entrypgfooter"> <div class="admania-postsharecnt"> </div> </footer><!-- .entry-footer --> <!--End of the Author bio --> <div class="admania-prenext "> <!--Single post prev/next--> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Posts"> <h2 class="screen-reader-text">Post navigation</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://www.dtbtela.com/hingham-nursing-homes/" rel="prev"><span> <i class="fa fa-angle-double-left"></i> </span><div class="admania_snlgepdsg">Prev Post</div><div class="admania_snlgenpntit">Hingham Nursing Homes ⏬⏬</div></a></div><div class="nav-next"><a href="https://www.dtbtela.com/asyst-accounting-software/" rel="next"><span> <i class="fa fa-angle-double-right"></i> </span><div class="admania_snlgepdsg">Next Post</div><div class="admania_snlgenpntit">Asyst Accounting Software ⏬⏬</div></a></div></div> </nav></div> <!-- preview / next --> <div class="admania-related-posts"> <h5 class="admania-related-postsheading">You May Also Like</h5><ul><li> <a href="https://www.dtbtela.com/bracelet-a-versatile-and-timeless-accessory/" title="Bracelet: A Versatile and Timeless Accessory"> <img src="https://www.dtbtela.com/wp-content/uploads/2024/05/005_1-scaled-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.dtbtela.com/bracelet-a-versatile-and-timeless-accessory/" rel="bookmark">Bracelet: A Versatile and Timeless Accessory</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On May 21, 2024 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.dtbtela.com/category/lifestyle/" rel="category tag">Lifestyle</a> </span> </div> </div> </li> <li> <a href="https://www.dtbtela.com/red-blazer/" title="Red Blazer"> <img src="https://www.dtbtela.com/wp-content/uploads/2024/03/redblazer-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.dtbtela.com/red-blazer/" rel="bookmark">Red Blazer</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On March 25, 2024 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.dtbtela.com/category/lifestyle/" rel="category tag">Lifestyle</a> </span> </div> </div> </li> <li> <a href="https://www.dtbtela.com/polymailers/" title="Polymailers"> <img src="https://www.dtbtela.com/wp-content/uploads/2024/03/screenshot_1-250x150.png" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.dtbtela.com/polymailers/" rel="bookmark">Polymailers</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On March 22, 2024 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.dtbtela.com/category/lifestyle/" rel="category tag">Lifestyle</a> </span> </div> </div> </li> </ul></div> </article><!-- #post-## --> <div id="admania-commentbox" class="admania-commentbox admania_comment_section"> <!--Comment section--> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Comment <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/publ-4053-c-en-cn/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.dtbtela.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> <span class="required-field-message">Required fields are marked <span class="required">*</span></span></p><p class="admania-comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" rows="10" cols="100" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Submit Your Comments" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1695' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!--End of the Comment section--> <div class="admania-contentareafooter"> <div class="screen-reader-text"> This div height required for enabling the sticky sidebar </div> </div> </div> <!-- .content-area --> <div class="admania-primarycontentarea"> <aside id="admania-primarysidebar" class="admania-primarysidebar widget-area"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://www.dtbtela.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form></aside><aside id="categories-2" class="widget widget_categories"><div class="admania-widgettit"><h3 class="widget-title admania-widgetsbrtit">Categories</h3></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://www.dtbtela.com/category/decoration/">Decoration</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://www.dtbtela.com/category/education/">Education</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://www.dtbtela.com/category/food/">Food</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://www.dtbtela.com/category/form/">Form</a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://www.dtbtela.com/category/game/">Game</a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://www.dtbtela.com/category/legal/">Legal</a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://www.dtbtela.com/category/lifestyle/">Lifestyle</a> </li> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://www.dtbtela.com/category/login/">Login</a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://www.dtbtela.com/category/online/">Online</a> </li> <li class="cat-item cat-item-22"><a href="https://www.dtbtela.com/category/other/">Other</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://www.dtbtela.com/category/others/">Others</a> </li> <li class="cat-item cat-item-21"><a href="https://www.dtbtela.com/category/woman/">Woman</a> </li> </ul> </aside> <aside id="recent-posts-3" class="widget widget_recent_entries"> <div class="admania-widgettit"><h3 class="widget-title admania-widgetsbrtit">Recent Posts</h3></div> <ul> <li> <a href="https://www.dtbtela.com/bracelet-a-versatile-and-timeless-accessory/">Bracelet: A Versatile and Timeless Accessory</a> </li> <li> <a href="https://www.dtbtela.com/red-blazer/">Red Blazer</a> </li> <li> <a href="https://www.dtbtela.com/polymailers/">Polymailers</a> </li> <li> <a href="https://www.dtbtela.com/the-sacred-thread-exploring-haftinausas-silk-vastments/">The Sacred Thread: Exploring Haftinausa’s Silk Vastments</a> </li> <li> <a href="https://www.dtbtela.com/ncaa-football-14-ps5-release-date-gameplay-features/">NCAA Football 14 PS5: Release Date, Gameplay, Features</a> </li> </ul> </aside></aside> <!-- .sidebar .widget-area --> </div> </main> </div> <!-- .site-inner --> <footer class="admania-sitefooter"> <div class="admania-sitefooterinner"> <div class="admania-sitefooterlogo"> <a href="https://www.dtbtela.com/" title="Dtbtela"> <img src=" https://www.dtbtela.com/wp-content/uploads/2023/04/cropped-EDIRNE-2.png" alt="Dtbtela" itemprop="image"/> </a> </div> <!-- #Admania SiteFooter Logo-## --> <div class="admania-sitefooterattribution"> <!-- #Admania SiteFooter Social Follow-## --> <div class="admania-ftrattbtonbottom"> Copyright at 2022. Dtbtela All Rights Reserved <div class="admania_footer_menu"> <nav class="admania_footer_menu" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement"> <div class="menu-footer-menu-container"><ul id="menu-footer-menu" class="menu"><li id="menu-item-1545" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1545"><a href="https://www.dtbtela.com/terms-of-use/">Terms Of Use</a></li> <li id="menu-item-1544" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1544"><a href="https://www.dtbtela.com/privacy-policy/">Privacy Policy</a></li> <li id="menu-item-1543" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1543"><a href="https://www.dtbtela.com/faq/">FAQ</a></li> <li id="menu-item-1542" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1542"><a href="https://www.dtbtela.com/about-us/">About Us</a></li> <li id="menu-item-1541" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1541"><a href="https://www.dtbtela.com/contact-us/">Contact Us</a></li> </ul></div> </nav> </div> </div> <div class="admania-top" id="admania-top"> <a href="#top">↑</a> </div> </div><!-- #Admania SiteFooter Attribution-## --> </div> <!-- #Admania SiteFooter Inner-## --> </footer> <!-- .site-footer --> </div> <!-- .site container --> <form id="admania-frontlvedtr-saveoptions" class="admania_frontlvedtr_hiddenitems" name="admania_frontlvedtr_saveoptions" action="#" method="post"> <div id="admania-flvedsavealert"></div> <input type="submit" name="admania_frnendlv_updateoptions" value="Save" class="admania_lvedtsubmtbtn admania_lvedtsubmtpbtn"> <input type="hidden" name="action" value="admania_fnrlvedt_updateoption"/> <input type="hidden" name="security" value="1e4a999da9" /> <input type="submit" name="admania_frnendlv_updateoptions" value="Save" class="admania_lvedtsubmtbtn admania_lvedtsubmtpbtn"/> </form> <script type='text/javascript' id='mincustom-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var admaniastchk = {"admania_chkdisplay":"1","admania_chk_page_display":"","admania_fedajaxurl":"https:\/\/www.dtbtela.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","admania_chkspdpg":"1","admania_chkblogoptions":"amblyt3","admania_chksptoptions":"amsplyt3","admaniafe_buttontext":"Click to show rotating ad options","admania_glysbhlad1":"","admania_glysbglead1":"","admania_glysbimgad1":"","admania_glysbimgadlink":"","admania_glytphlad":"","admania_glytpglead":"","admania_glytpimgad":"","admania_glytpimgadlink":"","admania_glybmhlad":"","admania_hdlftad1":"0","admania_hdlftvwad1":"0","admania_glybmglead":"","admania_glybmimgad":"","admania_glybmimgadlink":"","admania_adblockact":"","admania_wpmbck":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.dtbtela.com/wp-content/themes/ad-mania/js/mincustom.js' id='mincustom-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.dtbtela.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.2.5' id='comment-reply-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> <script> function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e<<16|h<<8|k;e=63&d>>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; /* <![CDATA[ */ ai_front = {"insertion_before":"BEFORE","insertion_after":"AFTER","insertion_prepend":"PREPEND CONTENT","insertion_append":"APPEND CONTENT","insertion_replace_content":"REPLACE CONTENT","insertion_replace_element":"REPLACE ELEMENT","visible":"VISIBLE","hidden":"HIDDEN","fallback":"FALLBACK","automatically_placed":"Automatically placed by AdSense Auto ads code","cancel":"Cancel","use":"Use","add":"Add","parent":"Parent","cancel_element_selection":"Cancel element selection","select_parent_element":"Select parent element","css_selector":"CSS selector","use_current_selector":"Use current selector","element":"ELEMENT","path":"PATH","selector":"SELECTOR"}; /* ]]> */ var ai_cookie_js=!0,ai_block_class_def="code-block"; /* JavaScript Cookie v2.2.0 https://github.com/js-cookie/js-cookie Copyright 2006, 2015 Klaus Hartl & Fagner Brack Released under the MIT license */ "undefined"!==typeof ai_cookie_js&&(function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var c=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){var d=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=d;return b}}}(function(){function a(){for(var d=0,b={};d<arguments.length;d++){var f=arguments[d],e;for(e in f)b[e]=f[e]}return b}function c(d){function b(){}function f(h,k,g){if("undefined"!==typeof document){g=a({path:"/",sameSite:"Lax"},b.defaults, g);"number"===typeof g.expires&&(g.expires=new Date(1*new Date+864E5*g.expires));g.expires=g.expires?g.expires.toUTCString():"";try{var l=JSON.stringify(k);/^[\{\[]/.test(l)&&(k=l)}catch(p){}k=d.write?d.write(k,h):encodeURIComponent(String(k)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent);h=encodeURIComponent(String(h)).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent).replace(/[\(\)]/g,escape);l="";for(var n in g)g[n]&&(l+="; "+n,!0!==g[n]&&(l+="="+ g[n].split(";")[0]));return document.cookie=h+"="+k+l}}function e(h,k){if("undefined"!==typeof document){for(var g={},l=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],n=0;n<l.length;n++){var p=l[n].split("="),m=p.slice(1).join("=");k||'"'!==m.charAt(0)||(m=m.slice(1,-1));try{var q=p[0].replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);m=(d.read||d)(m,q)||m.replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);if(k)try{m=JSON.parse(m)}catch(r){}g[q]=m;if(h===q)break}catch(r){}}return h?g[h]:g}}b.set=f;b.get= function(h){return e(h,!1)};b.getJSON=function(h){return e(h,!0)};b.remove=function(h,k){f(h,"",a(k,{expires:-1}))};b.defaults={};b.withConverter=c;return b}return c(function(){})}),AiCookies=Cookies.noConflict(),ai_check_block=function(a){if(null==a)return!0;var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");ai_debug_cookie_status="";null==c&&(c={});"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews&&(c.hasOwnProperty(a)||(c[a]={}),c[a].hasOwnProperty("d")||(c[a].d=ai_delay_showing_pageviews));if(c.hasOwnProperty(a)){for(var d in c[a]){if("x"== d){var b="",f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);var e=new Date;e=c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="closed for "+e+" s = "+Math.round(1E4*e/3600/24)/1E4+" days",!1;ai_set_cookie(a,"x","");c[a].hasOwnProperty("i")||c[a].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(a,"h","")}else if("d"==d){if(0!=c[a][d])return ai_debug_cookie_status=a="delayed for "+c[a][d]+ " pageviews",!1}else if("i"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max impressions reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max imp. reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"i","");c[a].hasOwnProperty("c")||c[a].hasOwnProperty("x")|| ai_set_cookie(a,"h","")}}if("ipt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].it-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max imp. per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;if("c"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]- Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"c","");c[a].hasOwnProperty("i")||c[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("cpt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}if(c.hasOwnProperty("G")&&c.G.hasOwnProperty("cpt")&&0==c.G.cpt&& (e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c.G.ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max global clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}ai_debug_cookie_status="OK";return!0},ai_check_and_insert_block=function(a,c){if(null==a)return!0;var d=document.getElementsByClassName(c);if(d.length){d=d[0];var b=d.closest("."+ai_block_class_def),f=ai_check_block(a);!f&&0!=parseInt(d.getAttribute("limits-fallback"))&&d.hasAttribute("data-fallback-code")&&(d.setAttribute("data-code", d.getAttribute("data-fallback-code")),null!=b&&b.hasAttribute("data-ai")&&d.hasAttribute("fallback-tracking")&&d.hasAttribute("fallback_level")&&b.setAttribute("data-ai-"+d.getAttribute("fallback_level"),d.getAttribute("fallback-tracking")),f=!0);d.removeAttribute("data-selector");if(f)ai_insert_code(d),b&&(f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block"),f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&& (b.style.position="")));else{f=d.closest("div[data-ai]");if(null!=f&&"undefined"!=typeof f.getAttribute("data-ai")){var e=JSON.parse(b64d(f.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof e&&e.constructor===Array&&(e[1]="",f.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(e))))}b&&(f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block"),f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&& (b.style.position="")))}d.classList.remove(c)}d=document.querySelectorAll("."+c+"-dbg");b=0;for(f=d.length;b<f;b++)e=d[b],e.querySelector(".ai-status").textContent=ai_debug_cookie_status,e.querySelector(".ai-cookie-data").textContent=ai_get_cookie_text(a),e.classList.remove(c+"-dbg")},ai_load_cookie=function(){var a=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==a&&(a={});return a},ai_set_cookie=function(a,c,d){var b=ai_load_cookie();if(""===d){if(b.hasOwnProperty(a)){delete b[a][c];a:{c=b[a];for(f in c)if(c.hasOwnProperty(f)){var f= !1;break a}f=!0}f&&delete b[a]}}else b.hasOwnProperty(a)||(b[a]={}),b[a][c]=d;0===Object.keys(b).length&&b.constructor===Object?AiCookies.remove("aiBLOCKS"):AiCookies.set("aiBLOCKS",b,{expires:365,path:"/"});return b},ai_get_cookie_text=function(a){var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==c&&(c={});var d="";c.hasOwnProperty("G")&&(d="G["+JSON.stringify(c.G).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}","")+"] ");var b="";c.hasOwnProperty(a)&&(b=JSON.stringify(c[a]).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}", ""));return d+b}); var ai_insertion_js=!0,ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_insertion_js){ai_insert=function(a,h,l){if(-1!=h.indexOf(":eq("))if(window.jQuery&&window.jQuery.fn)var n=jQuery(h);else{console.error("AI INSERT USING jQuery QUERIES:",h,"- jQuery not found");return}else n=document.querySelectorAll(h);for(var u=0,y=n.length;u<y;u++){var d=n[u];selector_string=d.hasAttribute("id")?"#"+d.getAttribute("id"):d.hasAttribute("class")?"."+d.getAttribute("class").replace(RegExp(" ","g"),"."):"";var w=document.createElement("div");w.innerHTML=l; var m=w.getElementsByClassName("ai-selector-counter")[0];null!=m&&(m.innerText=u+1);m=w.getElementsByClassName("ai-debug-name ai-main")[0];if(null!=m){var r=a.toUpperCase();"undefined"!=typeof ai_front&&("before"==a?r=ai_front.insertion_before:"after"==a?r=ai_front.insertion_after:"prepend"==a?r=ai_front.insertion_prepend:"append"==a?r=ai_front.insertion_append:"replace-content"==a?r=ai_front.insertion_replace_content:"replace-element"==a&&(r=ai_front.insertion_replace_element));-1==selector_string.indexOf(".ai-viewports")&& (m.innerText=r+" "+h+" ("+d.tagName.toLowerCase()+selector_string+")")}m=document.createRange();try{var v=m.createContextualFragment(w.innerHTML)}catch(t){}"before"==a?d.parentNode.insertBefore(v,d):"after"==a?d.parentNode.insertBefore(v,d.nextSibling):"prepend"==a?d.insertBefore(v,d.firstChild):"append"==a?d.insertBefore(v,null):"replace-content"==a?(d.innerHTML="",d.insertBefore(v,null)):"replace-element"==a&&(d.parentNode.insertBefore(v,d),d.parentNode.removeChild(d));z()}};ai_insert_code=function(a){function h(m, r){return null==m?!1:m.classList?m.classList.contains(r):-1<(" "+m.className+" ").indexOf(" "+r+" ")}function l(m,r){null!=m&&(m.classList?m.classList.add(r):m.className+=" "+r)}function n(m,r){null!=m&&(m.classList?m.classList.remove(r):m.className=m.className.replace(new RegExp("(^|\\b)"+r.split(" ").join("|")+"(\\b|$)","gi")," "))}if("undefined"!=typeof a){var u=!1;if(h(a,"no-visibility-check")||a.offsetWidth||a.offsetHeight||a.getClientRects().length){u=a.getAttribute("data-code");var y=a.getAttribute("data-insertion-position"), d=a.getAttribute("data-selector");if(null!=u)if(null!=y&&null!=d){if(-1!=d.indexOf(":eq(")?window.jQuery&&window.jQuery.fn&&jQuery(d).length:document.querySelectorAll(d).length)ai_insert(y,d,b64d(u)),n(a,"ai-viewports")}else{y=document.createRange();try{var w=y.createContextualFragment(b64d(u))}catch(m){}a.parentNode.insertBefore(w,a.nextSibling);n(a,"ai-viewports")}u=!0}else w=a.previousElementSibling,h(w,"ai-debug-bar")&&h(w,"ai-debug-script")&&(n(w,"ai-debug-script"),l(w,"ai-debug-viewport-invisible")), n(a,"ai-viewports");return u}};ai_insert_list_code=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof h){var l=ai_insert_code(h),n=h.closest("div."+ai_block_class_def);if(n){l||n.removeAttribute("data-ai");var u=n.querySelectorAll(".ai-debug-block");n&&u.length&&(n.classList.remove("ai-list-block"),n.classList.remove("ai-list-block-ip"),n.classList.remove("ai-list-block-filter"),n.style.visibility="",n.classList.contains("ai-remove-position")&&(n.style.position=""))}h.classList.remove(a); l&&z()}};ai_insert_viewport_code=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof h){var l=ai_insert_code(h);h.classList.remove(a);l&&(a=h.closest("div."+ai_block_class_def),null!=a&&(l=h.getAttribute("style"),null!=l&&a.setAttribute("style",a.getAttribute("style")+" "+l)));setTimeout(function(){h.removeAttribute("style")},2);z()}};ai_insert_adsense_fallback_codes=function(a){a.style.display="none";var h=a.closest(".ai-fallback-adsense"),l=h.nextElementSibling;l.getAttribute("data-code")? ai_insert_code(l)&&z():l.style.display="block";h.classList.contains("ai-empty-code")&&null!=a.closest("."+ai_block_class_def)&&(a=a.closest("."+ai_block_class_def).getElementsByClassName("code-block-label"),0!=a.length&&(a[0].style.display="none"))};ai_insert_code_by_class=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];"undefined"!=typeof h&&(ai_insert_code(h),h.classList.remove(a))};ai_insert_client_code=function(a,h){var l=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof l){var n= l.getAttribute("data-code");null!=n&&ai_check_block()&&(l.setAttribute("data-code",n.substring(Math.floor(h/19))),ai_insert_code_by_class(a),l.remove())}};ai_process_elements_active=!1;function z(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&& ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks();"function"==typeof ai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document);"function"==typeof ai_process_wait_for_interaction&&ai_process_wait_for_interaction();"function"==typeof ai_process_delayed_blocks&&ai_process_delayed_blocks()}, 5);ai_process_elements_active=!0}const B=document.querySelector("body");(new MutationObserver(function(a,h){for(const l of a)"attributes"===l.type&&"data-ad-status"==l.attributeName&&"unfilled"==l.target.dataset.adStatus&&l.target.closest(".ai-fallback-adsense")&&ai_insert_adsense_fallback_codes(l.target)})).observe(B,{attributes:!0,childList:!1,subtree:!0});var Arrive=function(a,h,l){function n(t,c,e){d.addMethod(c,e,t.unbindEvent);d.addMethod(c,e,t.unbindEventWithSelectorOrCallback);d.addMethod(c, e,t.unbindEventWithSelectorAndCallback)}function u(t){t.arrive=r.bindEvent;n(r,t,"unbindArrive");t.leave=v.bindEvent;n(v,t,"unbindLeave")}if(a.MutationObserver&&"undefined"!==typeof HTMLElement){var y=0,d=function(){var t=HTMLElement.prototype.matches||HTMLElement.prototype.webkitMatchesSelector||HTMLElement.prototype.mozMatchesSelector||HTMLElement.prototype.msMatchesSelector;return{matchesSelector:function(c,e){return c instanceof HTMLElement&&t.call(c,e)},addMethod:function(c,e,f){var b=c[e];c[e]= function(){if(f.length==arguments.length)return f.apply(this,arguments);if("function"==typeof b)return b.apply(this,arguments)}},callCallbacks:function(c,e){e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&(c=[c[0]]);for(var f=0,b;b=c[f];f++)b&&b.callback&&b.callback.call(b.elem,b.elem);e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&e.me.unbindEventWithSelectorAndCallback.call(e.target,e.selector,e.callback)},checkChildNodesRecursively:function(c,e,f,b){for(var g=0,k;k=c[g];g++)f(k,e,b)&&b.push({callback:e.callback, elem:k}),0<k.childNodes.length&&d.checkChildNodesRecursively(k.childNodes,e,f,b)},mergeArrays:function(c,e){var f={},b;for(b in c)c.hasOwnProperty(b)&&(f[b]=c[b]);for(b in e)e.hasOwnProperty(b)&&(f[b]=e[b]);return f},toElementsArray:function(c){"undefined"===typeof c||"number"===typeof c.length&&c!==a||(c=[c]);return c}}}(),w=function(){var t=function(){this._eventsBucket=[];this._beforeRemoving=this._beforeAdding=null};t.prototype.addEvent=function(c,e,f,b){c={target:c,selector:e,options:f,callback:b, firedElems:[]};this._beforeAdding&&this._beforeAdding(c);this._eventsBucket.push(c);return c};t.prototype.removeEvent=function(c){for(var e=this._eventsBucket.length-1,f;f=this._eventsBucket[e];e--)c(f)&&(this._beforeRemoving&&this._beforeRemoving(f),(f=this._eventsBucket.splice(e,1))&&f.length&&(f[0].callback=null))};t.prototype.beforeAdding=function(c){this._beforeAdding=c};t.prototype.beforeRemoving=function(c){this._beforeRemoving=c};return t}(),m=function(t,c){var e=new w,f=this,b={fireOnAttributesModification:!1}; e.beforeAdding(function(g){var k=g.target;if(k===a.document||k===a)k=document.getElementsByTagName("html")[0];var p=new MutationObserver(function(x){c.call(this,x,g)});var q=t(g.options);p.observe(k,q);g.observer=p;g.me=f});e.beforeRemoving(function(g){g.observer.disconnect()});this.bindEvent=function(g,k,p){k=d.mergeArrays(b,k);for(var q=d.toElementsArray(this),x=0;x<q.length;x++)e.addEvent(q[x],g,k,p)};this.unbindEvent=function(){var g=d.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(k){for(var p= 0;p<g.length;p++)if(this===l||k.target===g[p])return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorOrCallback=function(g){var k=d.toElementsArray(this);e.removeEvent("function"===typeof g?function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===l||p.target===k[q])&&p.callback===g)return!0;return!1}:function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===l||p.target===k[q])&&p.selector===g)return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorAndCallback=function(g,k){var p=d.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(q){for(var x= 0;x<p.length;x++)if((this===l||q.target===p[x])&&q.selector===g&&q.callback===k)return!0;return!1})};return this},r=new function(){function t(f,b,g){return d.matchesSelector(f,b.selector)&&(f._id===l&&(f._id=y++),-1==b.firedElems.indexOf(f._id))?(b.firedElems.push(f._id),!0):!1}var c={fireOnAttributesModification:!1,onceOnly:!1,existing:!1};r=new m(function(f){var b={attributes:!1,childList:!0,subtree:!0};f.fireOnAttributesModification&&(b.attributes=!0);return b},function(f,b){f.forEach(function(g){var k= g.addedNodes,p=g.target,q=[];null!==k&&0<k.length?d.checkChildNodesRecursively(k,b,t,q):"attributes"===g.type&&t(p,b,q)&&q.push({callback:b.callback,elem:p});d.callCallbacks(q,b)})});var e=r.bindEvent;r.bindEvent=function(f,b,g){"undefined"===typeof g?(g=b,b=c):b=d.mergeArrays(c,b);var k=d.toElementsArray(this);if(b.existing){for(var p=[],q=0;q<k.length;q++)for(var x=k[q].querySelectorAll(f),A=0;A<x.length;A++)p.push({callback:g,elem:x[A]});if(b.onceOnly&&p.length)return g.call(p[0].elem,p[0].elem); setTimeout(d.callCallbacks,1,p)}e.call(this,f,b,g)};return r},v=new function(){function t(f,b){return d.matchesSelector(f,b.selector)}var c={};v=new m(function(){return{childList:!0,subtree:!0}},function(f,b){f.forEach(function(g){g=g.removedNodes;var k=[];null!==g&&0<g.length&&d.checkChildNodesRecursively(g,b,t,k);d.callCallbacks(k,b)})});var e=v.bindEvent;v.bindEvent=function(f,b,g){"undefined"===typeof g?(g=b,b=c):b=d.mergeArrays(c,b);e.call(this,f,b,g)};return v};h&&u(h.fn);u(HTMLElement.prototype); u(NodeList.prototype);u(HTMLCollection.prototype);u(HTMLDocument.prototype);u(Window.prototype);h={};n(r,h,"unbindAllArrive");n(v,h,"unbindAllLeave");return h}}(window,"undefined"===typeof jQuery?null:jQuery,void 0)}; var ai_rotation_triggers=[],ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_rotation_triggers){ai_process_rotation=function(b){var d="number"==typeof b.length;window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=d?Array.prototype.slice.call(b):b[0]);if(d){var e=!1;b.forEach((c,h)=>{if(c.classList.contains("ai-unprocessed")||c.classList.contains("ai-timer"))e=!0});if(!e)return;b.forEach((c,h)=>{c.classList.remove("ai-unprocessed");c.classList.remove("ai-timer")})}else{if(!b.classList.contains("ai-unprocessed")&&!b.classList.contains("ai-timer"))return; b.classList.remove("ai-unprocessed");b.classList.remove("ai-timer")}var a=!1;if(d?b[0].hasAttribute("data-info"):b.hasAttribute("data-info")){var f="div.ai-rotate.ai-"+(d?JSON.parse(atob(b[0].dataset.info)):JSON.parse(atob(b.dataset.info)))[0];ai_rotation_triggers.includes(f)&&(ai_rotation_triggers.splice(ai_rotation_triggers.indexOf(f),1),a=!0)}if(d)for(d=0;d<b.length;d++)0==d?ai_process_single_rotation(b[d],!0):ai_process_single_rotation(b[d],!1);else ai_process_single_rotation(b,!a)};ai_process_single_rotation= function(b,d){var e=[];Array.from(b.children).forEach((g,p)=>{g.matches(".ai-rotate-option")&&e.push(g)});if(0!=e.length){e.forEach((g,p)=>{g.style.display="none"});if(b.hasAttribute("data-next")){k=parseInt(b.getAttribute("data-next"));var a=e[k];if(a.hasAttribute("data-code")){var f=document.createRange(),c=!0;try{var h=f.createContextualFragment(b64d(a.dataset.code))}catch(g){c=!1}c&&(a=h)}0!=a.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").length&&0!=document.querySelectorAll(".ai-rotation-groups").length&& setTimeout(function(){B()},5)}else if(e[0].hasAttribute("data-group")){var k=-1,u=[];document.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").forEach((g,p)=>{(g.offsetWidth||g.offsetHeight||g.getClientRects().length)&&u.push(g)});1<=u.length&&(timed_groups=[],groups=[],u.forEach(function(g,p){active_groups=JSON.parse(b64d(g.dataset.aiGroups));var r=!1;g=g.closest(".ai-rotate");null!=g&&g.classList.contains("ai-timed-rotation")&&(r=!0);active_groups.forEach(function(t,v){groups.push(t);r&&timed_groups.push(t)})}), groups.forEach(function(g,p){-1==k&&e.forEach((r,t)=>{var v=b64d(r.dataset.group);option_group_items=v.split(",");option_group_items.forEach(function(C,E){-1==k&&C.trim()==g&&(k=t,timed_groups.includes(v)&&b.classList.add("ai-timed-rotation"))})})}))}else if(b.hasAttribute("data-shares"))for(f=JSON.parse(atob(b.dataset.shares)),a=Math.round(100*Math.random()),c=0;c<f.length&&(k=c,0>f[c]||!(a<=f[c]));c++);else f=b.classList.contains("ai-unique"),a=new Date,f?("number"!=typeof ai_rotation_seed&&(ai_rotation_seed= (Math.floor(1E3*Math.random())+a.getMilliseconds())%e.length),f=ai_rotation_seed,f>e.length&&(f%=e.length),a=parseInt(b.dataset.counter),a<=e.length?(k=parseInt(f+a-1),k>=e.length&&(k-=e.length)):k=e.length):(k=Math.floor(Math.random()*e.length),a.getMilliseconds()%2&&(k=e.length-k-1));if(b.classList.contains("ai-rotation-scheduling"))for(k=-1,f=0;f<e.length;f++)if(a=e[f],a.hasAttribute("data-scheduling")){c=b64d(a.dataset.scheduling);a=!0;0==c.indexOf("^")&&(a=!1,c=c.substring(1));var q=c.split("="), m=-1!=c.indexOf("%")?q[0].split("%"):[q[0]];c=m[0].trim().toLowerCase();m="undefined"!=typeof m[1]?m[1].trim():0;q=q[1].replace(" ","");var n=(new Date).getTime();n=new Date(n);var l=0;switch(c){case "s":l=n.getSeconds();break;case "i":l=n.getMinutes();break;case "h":l=n.getHours();break;case "d":l=n.getDate();break;case "m":l=n.getMonth();break;case "y":l=n.getFullYear();break;case "w":l=n.getDay(),l=0==l?6:l-1}c=0!=m?l%m:l;m=q.split(",");q=!a;for(n=0;n<m.length;n++)if(l=m[n],-1!=l.indexOf("-")){if(l= l.split("-"),c>=l[0]&&c<=l[1]){q=a;break}}else if(c==l){q=a;break}if(q){k=f;break}}if(!(0>k||k>=e.length)){a=e[k];var z="",w=b.classList.contains("ai-timed-rotation");e.forEach((g,p)=>{g.hasAttribute("data-time")&&(w=!0)});if(a.hasAttribute("data-time")){f=atob(a.dataset.time);if(0==f&&1<e.length){c=k;do{c++;c>=e.length&&(c=0);m=e[c];if(!m.hasAttribute("data-time")){k=c;a=e[k];f=0;break}m=atob(m.dataset.time)}while(0==m&&c!=k);0!=f&&(k=c,a=e[k],f=atob(a.dataset.time))}if(0<f&&(c=k+1,c>=e.length&& (c=0),b.hasAttribute("data-info"))){m=JSON.parse(atob(b.dataset.info))[0];b.setAttribute("data-next",c);var x="div.ai-rotate.ai-"+m;ai_rotation_triggers.includes(x)&&(d=!1);d&&(ai_rotation_triggers.push(x),setTimeout(function(){var g=document.querySelectorAll(x);g.forEach((p,r)=>{p.classList.add("ai-timer")});ai_process_rotation(g)},1E3*f));z=" ("+f+" s)"}}else a.hasAttribute("data-group")||e.forEach((g,p)=>{p!=k&&g.remove()});a.style.display="";a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width= "";a.style.height="";a.style.top="";a.style.left="";a.classList.remove("ai-rotate-hidden");a.classList.remove("ai-rotate-hidden-2");b.style.position="";if(a.hasAttribute("data-code")){e.forEach((g,p)=>{g.innerText=""});d=b64d(a.dataset.code);f=document.createRange();c=!0;try{h=f.createContextualFragment(d)}catch(g){c=!1}a.append(h);D()}f=parseInt(a.dataset.index);var y=b64d(a.dataset.name);d=b.closest(".ai-debug-block");if(null!=d){h=d.querySelectorAll("kbd.ai-option-name");d=d.querySelectorAll(".ai-debug-block"); if(0!=d.length){var A=[];d.forEach((g,p)=>{g.querySelectorAll("kbd.ai-option-name").forEach((r,t)=>{A.push(r)})});h=Array.from(h);h=h.slice(0,h.length-A.length)}0!=h.length&&(separator=h[0].hasAttribute("data-separator")?h[0].dataset.separator:"",h.forEach((g,p)=>{g.innerText=separator+y+z}))}d=!1;a=b.closest(".ai-adb-show");null!=a&&a.hasAttribute("data-ai-tracking")&&(h=JSON.parse(b64d(a.getAttribute("data-ai-tracking"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,a.setAttribute("data-ai-tracking", b64e(JSON.stringify(h))),a.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&a.classList.add("ai-no-pageview"),d=!0));d||(d=b.closest("div[data-ai]"),null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(h=JSON.parse(b64d(d.getAttribute("data-ai"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,d.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(h))),d.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&d.classList.add("ai-no-pageview"))))}}};ai_process_rotations=function(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((b, d)=>{ai_process_rotation(b)})};function B(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate.ai-rotation-groups").forEach((b,d)=>{b.classList.add("ai-timer");ai_process_rotation(b)})}ai_process_rotations_in_element=function(b){null!=b&&b.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((d,e)=>{ai_process_rotation(d)})};(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_rotations()}, 10)});ai_process_elements_active=!1;function D(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&&ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks();"function"==typeof ai_process_impressions&&1== ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5);ai_process_elements_active=!0}}; ;!function(a,b){a(function(){"use strict";function a(a,b){return null!=a&&null!=b&&a.toLowerCase()===b.toLowerCase()}function c(a,b){var c,d,e=a.length;if(!e||!b)return!1;for(c=b.toLowerCase(),d=0;d<e;++d)if(c===a[d].toLowerCase())return!0;return!1}function d(a){for(var b in a)i.call(a,b)&&(a[b]=new RegExp(a[b],"i"))}function e(a){return(a||"").substr(0,500)}function f(a,b){this.ua=e(a),this._cache={},this.maxPhoneWidth=b||600}var g={};g.mobileDetectRules={phones:{iPhone:"\\biPhone\\b|\\biPod\\b",BlackBerry:"BlackBerry|\\bBB10\\b|rim[0-9]+|\\b(BBA100|BBB100|BBD100|BBE100|BBF100|STH100)\\b-[0-9]+",Pixel:"; \\bPixel\\b",HTC:"HTC|HTC.*(Sensation|Evo|Vision|Explorer|6800|8100|8900|A7272|S510e|C110e|Legend|Desire|T8282)|APX515CKT|Qtek9090|APA9292KT|HD_mini|Sensation.*Z710e|PG86100|Z715e|Desire.*(A8181|HD)|ADR6200|ADR6400L|ADR6425|001HT|Inspire 4G|Android.*\\bEVO\\b|T-Mobile G1|Z520m|Android [0-9.]+; Pixel",Nexus:"Nexus One|Nexus S|Galaxy.*Nexus|Android.*Nexus.*Mobile|Nexus 4|Nexus 5|Nexus 5X|Nexus 6",Dell:"Dell[;]? (Streak|Aero|Venue|Venue Pro|Flash|Smoke|Mini 3iX)|XCD28|XCD35|\\b001DL\\b|\\b101DL\\b|\\bGS01\\b",Motorola:"Motorola|DROIDX|DROID BIONIC|\\bDroid\\b.*Build|Android.*Xoom|HRI39|MOT-|A1260|A1680|A555|A853|A855|A953|A955|A956|Motorola.*ELECTRIFY|Motorola.*i1|i867|i940|MB200|MB300|MB501|MB502|MB508|MB511|MB520|MB525|MB526|MB611|MB612|MB632|MB810|MB855|MB860|MB861|MB865|MB870|ME501|ME502|ME511|ME525|ME600|ME632|ME722|ME811|ME860|ME863|ME865|MT620|MT710|MT716|MT720|MT810|MT870|MT917|Motorola.*TITANIUM|WX435|WX445|XT300|XT301|XT311|XT316|XT317|XT319|XT320|XT390|XT502|XT530|XT531|XT532|XT535|XT603|XT610|XT611|XT615|XT681|XT701|XT702|XT711|XT720|XT800|XT806|XT860|XT862|XT875|XT882|XT883|XT894|XT901|XT907|XT909|XT910|XT912|XT928|XT926|XT915|XT919|XT925|XT1021|\\bMoto E\\b|XT1068|XT1092|XT1052",Samsung:"\\bSamsung\\b|SM-G950F|SM-G955F|SM-G9250|GT-19300|SGH-I337|BGT-S5230|GT-B2100|GT-B2700|GT-B2710|GT-B3210|GT-B3310|GT-B3410|GT-B3730|GT-B3740|GT-B5510|GT-B5512|GT-B5722|GT-B6520|GT-B7300|GT-B7320|GT-B7330|GT-B7350|GT-B7510|GT-B7722|GT-B7800|GT-C3010|GT-C3011|GT-C3060|GT-C3200|GT-C3212|GT-C3212I|GT-C3262|GT-C3222|GT-C3300|GT-C3300K|GT-C3303|GT-C3303K|GT-C3310|GT-C3322|GT-C3330|GT-C3350|GT-C3500|GT-C3510|GT-C3530|GT-C3630|GT-C3780|GT-C5010|GT-C5212|GT-C6620|GT-C6625|GT-C6712|GT-E1050|GT-E1070|GT-E1075|GT-E1080|GT-E1081|GT-E1085|GT-E1087|GT-E1100|GT-E1107|GT-E1110|GT-E1120|GT-E1125|GT-E1130|GT-E1160|GT-E1170|GT-E1175|GT-E1180|GT-E1182|GT-E1200|GT-E1210|GT-E1225|GT-E1230|GT-E1390|GT-E2100|GT-E2120|GT-E2121|GT-E2152|GT-E2220|GT-E2222|GT-E2230|GT-E2232|GT-E2250|GT-E2370|GT-E2550|GT-E2652|GT-E3210|GT-E3213|GT-I5500|GT-I5503|GT-I5700|GT-I5800|GT-I5801|GT-I6410|GT-I6420|GT-I7110|GT-I7410|GT-I7500|GT-I8000|GT-I8150|GT-I8160|GT-I8190|GT-I8320|GT-I8330|GT-I8350|GT-I8530|GT-I8700|GT-I8703|GT-I8910|GT-I9000|GT-I9001|GT-I9003|GT-I9010|GT-I9020|GT-I9023|GT-I9070|GT-I9082|GT-I9100|GT-I9103|GT-I9220|GT-I9250|GT-I9300|GT-I9305|GT-I9500|GT-I9505|GT-M3510|GT-M5650|GT-M7500|GT-M7600|GT-M7603|GT-M8800|GT-M8910|GT-N7000|GT-S3110|GT-S3310|GT-S3350|GT-S3353|GT-S3370|GT-S3650|GT-S3653|GT-S3770|GT-S3850|GT-S5210|GT-S5220|GT-S5229|GT-S5230|GT-S5233|GT-S5250|GT-S5253|GT-S5260|GT-S5263|GT-S5270|GT-S5300|GT-S5330|GT-S5350|GT-S5360|GT-S5363|GT-S5369|GT-S5380|GT-S5380D|GT-S5560|GT-S5570|GT-S5600|GT-S5603|GT-S5610|GT-S5620|GT-S5660|GT-S5670|GT-S5690|GT-S5750|GT-S5780|GT-S5830|GT-S5839|GT-S6102|GT-S6500|GT-S7070|GT-S7200|GT-S7220|GT-S7230|GT-S7233|GT-S7250|GT-S7500|GT-S7530|GT-S7550|GT-S7562|GT-S7710|GT-S8000|GT-S8003|GT-S8500|GT-S8530|GT-S8600|SCH-A310|SCH-A530|SCH-A570|SCH-A610|SCH-A630|SCH-A650|SCH-A790|SCH-A795|SCH-A850|SCH-A870|SCH-A890|SCH-A930|SCH-A950|SCH-A970|SCH-A990|SCH-I100|SCH-I110|SCH-I400|SCH-I405|SCH-I500|SCH-I510|SCH-I515|SCH-I600|SCH-I730|SCH-I760|SCH-I770|SCH-I830|SCH-I910|SCH-I920|SCH-I959|SCH-LC11|SCH-N150|SCH-N300|SCH-R100|SCH-R300|SCH-R351|SCH-R400|SCH-R410|SCH-T300|SCH-U310|SCH-U320|SCH-U350|SCH-U360|SCH-U365|SCH-U370|SCH-U380|SCH-U410|SCH-U430|SCH-U450|SCH-U460|SCH-U470|SCH-U490|SCH-U540|SCH-U550|SCH-U620|SCH-U640|SCH-U650|SCH-U660|SCH-U700|SCH-U740|SCH-U750|SCH-U810|SCH-U820|SCH-U900|SCH-U940|SCH-U960|SCS-26UC|SGH-A107|SGH-A117|SGH-A127|SGH-A137|SGH-A157|SGH-A167|SGH-A177|SGH-A187|SGH-A197|SGH-A227|SGH-A237|SGH-A257|SGH-A437|SGH-A517|SGH-A597|SGH-A637|SGH-A657|SGH-A667|SGH-A687|SGH-A697|SGH-A707|SGH-A717|SGH-A727|SGH-A737|SGH-A747|SGH-A767|SGH-A777|SGH-A797|SGH-A817|SGH-A827|SGH-A837|SGH-A847|SGH-A867|SGH-A877|SGH-A887|SGH-A897|SGH-A927|SGH-B100|SGH-B130|SGH-B200|SGH-B220|SGH-C100|SGH-C110|SGH-C120|SGH-C130|SGH-C140|SGH-C160|SGH-C170|SGH-C180|SGH-C200|SGH-C207|SGH-C210|SGH-C225|SGH-C230|SGH-C417|SGH-C450|SGH-D307|SGH-D347|SGH-D357|SGH-D407|SGH-D415|SGH-D780|SGH-D807|SGH-D980|SGH-E105|SGH-E200|SGH-E315|SGH-E316|SGH-E317|SGH-E335|SGH-E590|SGH-E635|SGH-E715|SGH-E890|SGH-F300|SGH-F480|SGH-I200|SGH-I300|SGH-I320|SGH-I550|SGH-I577|SGH-I600|SGH-I607|SGH-I617|SGH-I627|SGH-I637|SGH-I677|SGH-I700|SGH-I717|SGH-I727|SGH-i747M|SGH-I777|SGH-I780|SGH-I827|SGH-I847|SGH-I857|SGH-I896|SGH-I897|SGH-I900|SGH-I907|SGH-I917|SGH-I927|SGH-I937|SGH-I997|SGH-J150|SGH-J200|SGH-L170|SGH-L700|SGH-M110|SGH-M150|SGH-M200|SGH-N105|SGH-N500|SGH-N600|SGH-N620|SGH-N625|SGH-N700|SGH-N710|SGH-P107|SGH-P207|SGH-P300|SGH-P310|SGH-P520|SGH-P735|SGH-P777|SGH-Q105|SGH-R210|SGH-R220|SGH-R225|SGH-S105|SGH-S307|SGH-T109|SGH-T119|SGH-T139|SGH-T209|SGH-T219|SGH-T229|SGH-T239|SGH-T249|SGH-T259|SGH-T309|SGH-T319|SGH-T329|SGH-T339|SGH-T349|SGH-T359|SGH-T369|SGH-T379|SGH-T409|SGH-T429|SGH-T439|SGH-T459|SGH-T469|SGH-T479|SGH-T499|SGH-T509|SGH-T519|SGH-T539|SGH-T559|SGH-T589|SGH-T609|SGH-T619|SGH-T629|SGH-T639|SGH-T659|SGH-T669|SGH-T679|SGH-T709|SGH-T719|SGH-T729|SGH-T739|SGH-T746|SGH-T749|SGH-T759|SGH-T769|SGH-T809|SGH-T819|SGH-T839|SGH-T919|SGH-T929|SGH-T939|SGH-T959|SGH-T989|SGH-U100|SGH-U200|SGH-U800|SGH-V205|SGH-V206|SGH-X100|SGH-X105|SGH-X120|SGH-X140|SGH-X426|SGH-X427|SGH-X475|SGH-X495|SGH-X497|SGH-X507|SGH-X600|SGH-X610|SGH-X620|SGH-X630|SGH-X700|SGH-X820|SGH-X890|SGH-Z130|SGH-Z150|SGH-Z170|SGH-ZX10|SGH-ZX20|SHW-M110|SPH-A120|SPH-A400|SPH-A420|SPH-A460|SPH-A500|SPH-A560|SPH-A600|SPH-A620|SPH-A660|SPH-A700|SPH-A740|SPH-A760|SPH-A790|SPH-A800|SPH-A820|SPH-A840|SPH-A880|SPH-A900|SPH-A940|SPH-A960|SPH-D600|SPH-D700|SPH-D710|SPH-D720|SPH-I300|SPH-I325|SPH-I330|SPH-I350|SPH-I500|SPH-I600|SPH-I700|SPH-L700|SPH-M100|SPH-M220|SPH-M240|SPH-M300|SPH-M305|SPH-M320|SPH-M330|SPH-M350|SPH-M360|SPH-M370|SPH-M380|SPH-M510|SPH-M540|SPH-M550|SPH-M560|SPH-M570|SPH-M580|SPH-M610|SPH-M620|SPH-M630|SPH-M800|SPH-M810|SPH-M850|SPH-M900|SPH-M910|SPH-M920|SPH-M930|SPH-N100|SPH-N200|SPH-N240|SPH-N300|SPH-N400|SPH-Z400|SWC-E100|SCH-i909|GT-N7100|GT-N7105|SCH-I535|SM-N900A|SGH-I317|SGH-T999L|GT-S5360B|GT-I8262|GT-S6802|GT-S6312|GT-S6310|GT-S5312|GT-S5310|GT-I9105|GT-I8510|GT-S6790N|SM-G7105|SM-N9005|GT-S5301|GT-I9295|GT-I9195|SM-C101|GT-S7392|GT-S7560|GT-B7610|GT-I5510|GT-S7582|GT-S7530E|GT-I8750|SM-G9006V|SM-G9008V|SM-G9009D|SM-G900A|SM-G900D|SM-G900F|SM-G900H|SM-G900I|SM-G900J|SM-G900K|SM-G900L|SM-G900M|SM-G900P|SM-G900R4|SM-G900S|SM-G900T|SM-G900V|SM-G900W8|SHV-E160K|SCH-P709|SCH-P729|SM-T2558|GT-I9205|SM-G9350|SM-J120F|SM-G920F|SM-G920V|SM-G930F|SM-N910C|SM-A310F|GT-I9190|SM-J500FN|SM-G903F|SM-J330F|SM-G610F|SM-G981B|SM-G892A|SM-A530F",LG:"\\bLG\\b;|LG[- ]?(C800|C900|E400|E610|E900|E-900|F160|F180K|F180L|F180S|730|855|L160|LS740|LS840|LS970|LU6200|MS690|MS695|MS770|MS840|MS870|MS910|P500|P700|P705|VM696|AS680|AS695|AX840|C729|E970|GS505|272|C395|E739BK|E960|L55C|L75C|LS696|LS860|P769BK|P350|P500|P509|P870|UN272|US730|VS840|VS950|LN272|LN510|LS670|LS855|LW690|MN270|MN510|P509|P769|P930|UN200|UN270|UN510|UN610|US670|US740|US760|UX265|UX840|VN271|VN530|VS660|VS700|VS740|VS750|VS910|VS920|VS930|VX9200|VX11000|AX840A|LW770|P506|P925|P999|E612|D955|D802|MS323|M257)|LM-G710",Sony:"SonyST|SonyLT|SonyEricsson|SonyEricssonLT15iv|LT18i|E10i|LT28h|LT26w|SonyEricssonMT27i|C5303|C6902|C6903|C6906|C6943|D2533|SOV34|601SO|F8332",Asus:"Asus.*Galaxy|PadFone.*Mobile",Xiaomi:"^(?!.*\\bx11\\b).*xiaomi.*$|POCOPHONE F1|MI 8|Redmi Note 9S|Redmi Note 5A Prime|N2G47H|M2001J2G|M2001J2I|M1805E10A|M2004J11G|M1902F1G|M2002J9G|M2004J19G|M2003J6A1G",NokiaLumia:"Lumia [0-9]{3,4}",Micromax:"Micromax.*\\b(A210|A92|A88|A72|A111|A110Q|A115|A116|A110|A90S|A26|A51|A35|A54|A25|A27|A89|A68|A65|A57|A90)\\b",Palm:"PalmSource|Palm",Vertu:"Vertu|Vertu.*Ltd|Vertu.*Ascent|Vertu.*Ayxta|Vertu.*Constellation(F|Quest)?|Vertu.*Monika|Vertu.*Signature",Pantech:"PANTECH|IM-A850S|IM-A840S|IM-A830L|IM-A830K|IM-A830S|IM-A820L|IM-A810K|IM-A810S|IM-A800S|IM-T100K|IM-A725L|IM-A780L|IM-A775C|IM-A770K|IM-A760S|IM-A750K|IM-A740S|IM-A730S|IM-A720L|IM-A710K|IM-A690L|IM-A690S|IM-A650S|IM-A630K|IM-A600S|VEGA PTL21|PT003|P8010|ADR910L|P6030|P6020|P9070|P4100|P9060|P5000|CDM8992|TXT8045|ADR8995|IS11PT|P2030|P6010|P8000|PT002|IS06|CDM8999|P9050|PT001|TXT8040|P2020|P9020|P2000|P7040|P7000|C790",Fly:"IQ230|IQ444|IQ450|IQ440|IQ442|IQ441|IQ245|IQ256|IQ236|IQ255|IQ235|IQ245|IQ275|IQ240|IQ285|IQ280|IQ270|IQ260|IQ250",Wiko:"KITE 4G|HIGHWAY|GETAWAY|STAIRWAY|DARKSIDE|DARKFULL|DARKNIGHT|DARKMOON|SLIDE|WAX 4G|RAINBOW|BLOOM|SUNSET|GOA(?!nna)|LENNY|BARRY|IGGY|OZZY|CINK FIVE|CINK PEAX|CINK PEAX 2|CINK SLIM|CINK SLIM 2|CINK +|CINK KING|CINK PEAX|CINK SLIM|SUBLIM",iMobile:"i-mobile (IQ|i-STYLE|idea|ZAA|Hitz)",SimValley:"\\b(SP-80|XT-930|SX-340|XT-930|SX-310|SP-360|SP60|SPT-800|SP-120|SPT-800|SP-140|SPX-5|SPX-8|SP-100|SPX-8|SPX-12)\\b",Wolfgang:"AT-B24D|AT-AS50HD|AT-AS40W|AT-AS55HD|AT-AS45q2|AT-B26D|AT-AS50Q",Alcatel:"Alcatel",Nintendo:"Nintendo (3DS|Switch)",Amoi:"Amoi",INQ:"INQ",OnePlus:"ONEPLUS",GenericPhone:"Tapatalk|PDA;|SAGEM|\\bmmp\\b|pocket|\\bpsp\\b|symbian|Smartphone|smartfon|treo|up.browser|up.link|vodafone|\\bwap\\b|nokia|Series40|Series60|S60|SonyEricsson|N900|MAUI.*WAP.*Browser"},tablets:{iPad:"iPad|iPad.*Mobile",NexusTablet:"Android.*Nexus[\\s]+(7|9|10)",GoogleTablet:"Android.*Pixel C",SamsungTablet:"SAMSUNG.*Tablet|Galaxy.*Tab|SC-01C|GT-P1000|GT-P1003|GT-P1010|GT-P3105|GT-P6210|GT-P6800|GT-P6810|GT-P7100|GT-P7300|GT-P7310|GT-P7500|GT-P7510|SCH-I800|SCH-I815|SCH-I905|SGH-I957|SGH-I987|SGH-T849|SGH-T859|SGH-T869|SPH-P100|GT-P3100|GT-P3108|GT-P3110|GT-P5100|GT-P5110|GT-P6200|GT-P7320|GT-P7511|GT-N8000|GT-P8510|SGH-I497|SPH-P500|SGH-T779|SCH-I705|SCH-I915|GT-N8013|GT-P3113|GT-P5113|GT-P8110|GT-N8010|GT-N8005|GT-N8020|GT-P1013|GT-P6201|GT-P7501|GT-N5100|GT-N5105|GT-N5110|SHV-E140K|SHV-E140L|SHV-E140S|SHV-E150S|SHV-E230K|SHV-E230L|SHV-E230S|SHW-M180K|SHW-M180L|SHW-M180S|SHW-M180W|SHW-M300W|SHW-M305W|SHW-M380K|SHW-M380S|SHW-M380W|SHW-M430W|SHW-M480K|SHW-M480S|SHW-M480W|SHW-M485W|SHW-M486W|SHW-M500W|GT-I9228|SCH-P739|SCH-I925|GT-I9200|GT-P5200|GT-P5210|GT-P5210X|SM-T311|SM-T310|SM-T310X|SM-T210|SM-T210R|SM-T211|SM-P600|SM-P601|SM-P605|SM-P900|SM-P901|SM-T217|SM-T217A|SM-T217S|SM-P6000|SM-T3100|SGH-I467|XE500|SM-T110|GT-P5220|GT-I9200X|GT-N5110X|GT-N5120|SM-P905|SM-T111|SM-T2105|SM-T315|SM-T320|SM-T320X|SM-T321|SM-T520|SM-T525|SM-T530NU|SM-T230NU|SM-T330NU|SM-T900|XE500T1C|SM-P605V|SM-P905V|SM-T337V|SM-T537V|SM-T707V|SM-T807V|SM-P600X|SM-P900X|SM-T210X|SM-T230|SM-T230X|SM-T325|GT-P7503|SM-T531|SM-T330|SM-T530|SM-T705|SM-T705C|SM-T535|SM-T331|SM-T800|SM-T700|SM-T537|SM-T807|SM-P907A|SM-T337A|SM-T537A|SM-T707A|SM-T807A|SM-T237|SM-T807P|SM-P607T|SM-T217T|SM-T337T|SM-T807T|SM-T116NQ|SM-T116BU|SM-P550|SM-T350|SM-T550|SM-T9000|SM-P9000|SM-T705Y|SM-T805|GT-P3113|SM-T710|SM-T810|SM-T815|SM-T360|SM-T533|SM-T113|SM-T335|SM-T715|SM-T560|SM-T670|SM-T677|SM-T377|SM-T567|SM-T357T|SM-T555|SM-T561|SM-T713|SM-T719|SM-T813|SM-T819|SM-T580|SM-T355Y?|SM-T280|SM-T817A|SM-T820|SM-W700|SM-P580|SM-T587|SM-P350|SM-P555M|SM-P355M|SM-T113NU|SM-T815Y|SM-T585|SM-T285|SM-T825|SM-W708|SM-T835|SM-T830|SM-T837V|SM-T720|SM-T510|SM-T387V|SM-P610|SM-T290|SM-T515|SM-T590|SM-T595|SM-T725|SM-T817P|SM-P585N0|SM-T395|SM-T295|SM-T865|SM-P610N|SM-P615|SM-T970|SM-T380|SM-T5950|SM-T905|SM-T231|SM-T500|SM-T860",Kindle:"Kindle|Silk.*Accelerated|Android.*\\b(KFOT|KFTT|KFJWI|KFJWA|KFOTE|KFSOWI|KFTHWI|KFTHWA|KFAPWI|KFAPWA|WFJWAE|KFSAWA|KFSAWI|KFASWI|KFARWI|KFFOWI|KFGIWI|KFMEWI)\\b|Android.*Silk/[0-9.]+ like Chrome/[0-9.]+ (?!Mobile)",SurfaceTablet:"Windows NT [0-9.]+; ARM;.*(Tablet|ARMBJS)",HPTablet:"HP Slate (7|8|10)|HP ElitePad 900|hp-tablet|EliteBook.*Touch|HP 8|Slate 21|HP SlateBook 10",AsusTablet:"^.*PadFone((?!Mobile).)*$|Transformer|TF101|TF101G|TF300T|TF300TG|TF300TL|TF700T|TF700KL|TF701T|TF810C|ME171|ME301T|ME302C|ME371MG|ME370T|ME372MG|ME172V|ME173X|ME400C|Slider SL101|\\bK00F\\b|\\bK00C\\b|\\bK00E\\b|\\bK00L\\b|TX201LA|ME176C|ME102A|\\bM80TA\\b|ME372CL|ME560CG|ME372CG|ME302KL| K010 | K011 | K017 | K01E |ME572C|ME103K|ME170C|ME171C|\\bME70C\\b|ME581C|ME581CL|ME8510C|ME181C|P01Y|PO1MA|P01Z|\\bP027\\b|\\bP024\\b|\\bP00C\\b",BlackBerryTablet:"PlayBook|RIM Tablet",HTCtablet:"HTC_Flyer_P512|HTC Flyer|HTC Jetstream|HTC-P715a|HTC EVO View 4G|PG41200|PG09410",MotorolaTablet:"xoom|sholest|MZ615|MZ605|MZ505|MZ601|MZ602|MZ603|MZ604|MZ606|MZ607|MZ608|MZ609|MZ615|MZ616|MZ617",NookTablet:"Android.*Nook|NookColor|nook browser|BNRV200|BNRV200A|BNTV250|BNTV250A|BNTV400|BNTV600|LogicPD Zoom2",AcerTablet:"Android.*; \\b(A100|A101|A110|A200|A210|A211|A500|A501|A510|A511|A700|A701|W500|W500P|W501|W501P|W510|W511|W700|G100|G100W|B1-A71|B1-710|B1-711|A1-810|A1-811|A1-830)\\b|W3-810|\\bA3-A10\\b|\\bA3-A11\\b|\\bA3-A20\\b|\\bA3-A30|A3-A40",ToshibaTablet:"Android.*(AT100|AT105|AT200|AT205|AT270|AT275|AT300|AT305|AT1S5|AT500|AT570|AT700|AT830)|TOSHIBA.*FOLIO",LGTablet:"\\bL-06C|LG-V909|LG-V900|LG-V700|LG-V510|LG-V500|LG-V410|LG-V400|LG-VK810\\b",FujitsuTablet:"Android.*\\b(F-01D|F-02F|F-05E|F-10D|M532|Q572)\\b",PrestigioTablet:"PMP3170B|PMP3270B|PMP3470B|PMP7170B|PMP3370B|PMP3570C|PMP5870C|PMP3670B|PMP5570C|PMP5770D|PMP3970B|PMP3870C|PMP5580C|PMP5880D|PMP5780D|PMP5588C|PMP7280C|PMP7280C3G|PMP7280|PMP7880D|PMP5597D|PMP5597|PMP7100D|PER3464|PER3274|PER3574|PER3884|PER5274|PER5474|PMP5097CPRO|PMP5097|PMP7380D|PMP5297C|PMP5297C_QUAD|PMP812E|PMP812E3G|PMP812F|PMP810E|PMP880TD|PMT3017|PMT3037|PMT3047|PMT3057|PMT7008|PMT5887|PMT5001|PMT5002",LenovoTablet:"Lenovo TAB|Idea(Tab|Pad)( A1|A10| K1|)|ThinkPad([ ]+)?Tablet|YT3-850M|YT3-X90L|YT3-X90F|YT3-X90X|Lenovo.*(S2109|S2110|S5000|S6000|K3011|A3000|A3500|A1000|A2107|A2109|A1107|A5500|A7600|B6000|B8000|B8080)(-|)(FL|F|HV|H|)|TB-X103F|TB-X304X|TB-X304F|TB-X304L|TB-X505F|TB-X505L|TB-X505X|TB-X605F|TB-X605L|TB-8703F|TB-8703X|TB-8703N|TB-8704N|TB-8704F|TB-8704X|TB-8704V|TB-7304F|TB-7304I|TB-7304X|Tab2A7-10F|Tab2A7-20F|TB2-X30L|YT3-X50L|YT3-X50F|YT3-X50M|YT-X705F|YT-X703F|YT-X703L|YT-X705L|YT-X705X|TB2-X30F|TB2-X30L|TB2-X30M|A2107A-F|A2107A-H|TB3-730F|TB3-730M|TB3-730X|TB-7504F|TB-7504X|TB-X704F|TB-X104F|TB3-X70F|TB-X705F|TB-8504F|TB3-X70L|TB3-710F|TB-X704L",DellTablet:"Venue 11|Venue 8|Venue 7|Dell Streak 10|Dell Streak 7",YarvikTablet:"Android.*\\b(TAB210|TAB211|TAB224|TAB250|TAB260|TAB264|TAB310|TAB360|TAB364|TAB410|TAB411|TAB420|TAB424|TAB450|TAB460|TAB461|TAB464|TAB465|TAB467|TAB468|TAB07-100|TAB07-101|TAB07-150|TAB07-151|TAB07-152|TAB07-200|TAB07-201-3G|TAB07-210|TAB07-211|TAB07-212|TAB07-214|TAB07-220|TAB07-400|TAB07-485|TAB08-150|TAB08-200|TAB08-201-3G|TAB08-201-30|TAB09-100|TAB09-211|TAB09-410|TAB10-150|TAB10-201|TAB10-211|TAB10-400|TAB10-410|TAB13-201|TAB274EUK|TAB275EUK|TAB374EUK|TAB462EUK|TAB474EUK|TAB9-200)\\b",MedionTablet:"Android.*\\bOYO\\b|LIFE.*(P9212|P9514|P9516|S9512)|LIFETAB",ArnovaTablet:"97G4|AN10G2|AN7bG3|AN7fG3|AN8G3|AN8cG3|AN7G3|AN9G3|AN7dG3|AN7dG3ST|AN7dG3ChildPad|AN10bG3|AN10bG3DT|AN9G2",IntensoTablet:"INM8002KP|INM1010FP|INM805ND|Intenso Tab|TAB1004",IRUTablet:"M702pro",MegafonTablet:"MegaFon V9|\\bZTE V9\\b|Android.*\\bMT7A\\b",EbodaTablet:"E-Boda (Supreme|Impresspeed|Izzycomm|Essential)",AllViewTablet:"Allview.*(Viva|Alldro|City|Speed|All TV|Frenzy|Quasar|Shine|TX1|AX1|AX2)",ArchosTablet:"\\b(101G9|80G9|A101IT)\\b|Qilive 97R|Archos5|\\bARCHOS (70|79|80|90|97|101|FAMILYPAD|)(b|c|)(G10| Cobalt| TITANIUM(HD|)| Xenon| Neon|XSK| 2| XS 2| PLATINUM| CARBON|GAMEPAD)\\b",AinolTablet:"NOVO7|NOVO8|NOVO10|Novo7Aurora|Novo7Basic|NOVO7PALADIN|novo9-Spark",NokiaLumiaTablet:"Lumia 2520",SonyTablet:"Sony.*Tablet|Xperia Tablet|Sony Tablet S|SO-03E|SGPT12|SGPT13|SGPT114|SGPT121|SGPT122|SGPT123|SGPT111|SGPT112|SGPT113|SGPT131|SGPT132|SGPT133|SGPT211|SGPT212|SGPT213|SGP311|SGP312|SGP321|EBRD1101|EBRD1102|EBRD1201|SGP351|SGP341|SGP511|SGP512|SGP521|SGP541|SGP551|SGP621|SGP641|SGP612|SOT31|SGP771|SGP611|SGP612|SGP712",PhilipsTablet:"\\b(PI2010|PI3000|PI3100|PI3105|PI3110|PI3205|PI3210|PI3900|PI4010|PI7000|PI7100)\\b",CubeTablet:"Android.*(K8GT|U9GT|U10GT|U16GT|U17GT|U18GT|U19GT|U20GT|U23GT|U30GT)|CUBE U8GT",CobyTablet:"MID1042|MID1045|MID1125|MID1126|MID7012|MID7014|MID7015|MID7034|MID7035|MID7036|MID7042|MID7048|MID7127|MID8042|MID8048|MID8127|MID9042|MID9740|MID9742|MID7022|MID7010",MIDTablet:"M9701|M9000|M9100|M806|M1052|M806|T703|MID701|MID713|MID710|MID727|MID760|MID830|MID728|MID933|MID125|MID810|MID732|MID120|MID930|MID800|MID731|MID900|MID100|MID820|MID735|MID980|MID130|MID833|MID737|MID960|MID135|MID860|MID736|MID140|MID930|MID835|MID733|MID4X10",MSITablet:"MSI \\b(Primo 73K|Primo 73L|Primo 81L|Primo 77|Primo 93|Primo 75|Primo 76|Primo 73|Primo 81|Primo 91|Primo 90|Enjoy 71|Enjoy 7|Enjoy 10)\\b",SMiTTablet:"Android.*(\\bMID\\b|MID-560|MTV-T1200|MTV-PND531|MTV-P1101|MTV-PND530)",RockChipTablet:"Android.*(RK2818|RK2808A|RK2918|RK3066)|RK2738|RK2808A",FlyTablet:"IQ310|Fly Vision",bqTablet:"Android.*(bq)?.*\\b(Elcano|Curie|Edison|Maxwell|Kepler|Pascal|Tesla|Hypatia|Platon|Newton|Livingstone|Cervantes|Avant|Aquaris ([E|M]10|M8))\\b|Maxwell.*Lite|Maxwell.*Plus",HuaweiTablet:"MediaPad|MediaPad 7 Youth|IDEOS S7|S7-201c|S7-202u|S7-101|S7-103|S7-104|S7-105|S7-106|S7-201|S7-Slim|M2-A01L|BAH-L09|BAH-W09|AGS-L09|CMR-AL19",NecTablet:"\\bN-06D|\\bN-08D",PantechTablet:"Pantech.*P4100",BronchoTablet:"Broncho.*(N701|N708|N802|a710)",VersusTablet:"TOUCHPAD.*[78910]|\\bTOUCHTAB\\b",ZyncTablet:"z1000|Z99 2G|z930|z990|z909|Z919|z900",PositivoTablet:"TB07STA|TB10STA|TB07FTA|TB10FTA",NabiTablet:"Android.*\\bNabi",KoboTablet:"Kobo Touch|\\bK080\\b|\\bVox\\b Build|\\bArc\\b Build",DanewTablet:"DSlide.*\\b(700|701R|702|703R|704|802|970|971|972|973|974|1010|1012)\\b",TexetTablet:"NaviPad|TB-772A|TM-7045|TM-7055|TM-9750|TM-7016|TM-7024|TM-7026|TM-7041|TM-7043|TM-7047|TM-8041|TM-9741|TM-9747|TM-9748|TM-9751|TM-7022|TM-7021|TM-7020|TM-7011|TM-7010|TM-7023|TM-7025|TM-7037W|TM-7038W|TM-7027W|TM-9720|TM-9725|TM-9737W|TM-1020|TM-9738W|TM-9740|TM-9743W|TB-807A|TB-771A|TB-727A|TB-725A|TB-719A|TB-823A|TB-805A|TB-723A|TB-715A|TB-707A|TB-705A|TB-709A|TB-711A|TB-890HD|TB-880HD|TB-790HD|TB-780HD|TB-770HD|TB-721HD|TB-710HD|TB-434HD|TB-860HD|TB-840HD|TB-760HD|TB-750HD|TB-740HD|TB-730HD|TB-722HD|TB-720HD|TB-700HD|TB-500HD|TB-470HD|TB-431HD|TB-430HD|TB-506|TB-504|TB-446|TB-436|TB-416|TB-146SE|TB-126SE",PlaystationTablet:"Playstation.*(Portable|Vita)",TrekstorTablet:"ST10416-1|VT10416-1|ST70408-1|ST702xx-1|ST702xx-2|ST80208|ST97216|ST70104-2|VT10416-2|ST10216-2A|SurfTab",PyleAudioTablet:"\\b(PTBL10CEU|PTBL10C|PTBL72BC|PTBL72BCEU|PTBL7CEU|PTBL7C|PTBL92BC|PTBL92BCEU|PTBL9CEU|PTBL9CUK|PTBL9C)\\b",AdvanTablet:"Android.* \\b(E3A|T3X|T5C|T5B|T3E|T3C|T3B|T1J|T1F|T2A|T1H|T1i|E1C|T1-E|T5-A|T4|E1-B|T2Ci|T1-B|T1-D|O1-A|E1-A|T1-A|T3A|T4i)\\b ",DanyTechTablet:"Genius Tab G3|Genius Tab S2|Genius Tab Q3|Genius Tab G4|Genius Tab Q4|Genius Tab G-II|Genius TAB GII|Genius TAB GIII|Genius Tab S1",GalapadTablet:"Android [0-9.]+; [a-z-]+; \\bG1\\b",MicromaxTablet:"Funbook|Micromax.*\\b(P250|P560|P360|P362|P600|P300|P350|P500|P275)\\b",KarbonnTablet:"Android.*\\b(A39|A37|A34|ST8|ST10|ST7|Smart Tab3|Smart Tab2)\\b",AllFineTablet:"Fine7 Genius|Fine7 Shine|Fine7 Air|Fine8 Style|Fine9 More|Fine10 Joy|Fine11 Wide",PROSCANTablet:"\\b(PEM63|PLT1023G|PLT1041|PLT1044|PLT1044G|PLT1091|PLT4311|PLT4311PL|PLT4315|PLT7030|PLT7033|PLT7033D|PLT7035|PLT7035D|PLT7044K|PLT7045K|PLT7045KB|PLT7071KG|PLT7072|PLT7223G|PLT7225G|PLT7777G|PLT7810K|PLT7849G|PLT7851G|PLT7852G|PLT8015|PLT8031|PLT8034|PLT8036|PLT8080K|PLT8082|PLT8088|PLT8223G|PLT8234G|PLT8235G|PLT8816K|PLT9011|PLT9045K|PLT9233G|PLT9735|PLT9760G|PLT9770G)\\b",YONESTablet:"BQ1078|BC1003|BC1077|RK9702|BC9730|BC9001|IT9001|BC7008|BC7010|BC708|BC728|BC7012|BC7030|BC7027|BC7026",ChangJiaTablet:"TPC7102|TPC7103|TPC7105|TPC7106|TPC7107|TPC7201|TPC7203|TPC7205|TPC7210|TPC7708|TPC7709|TPC7712|TPC7110|TPC8101|TPC8103|TPC8105|TPC8106|TPC8203|TPC8205|TPC8503|TPC9106|TPC9701|TPC97101|TPC97103|TPC97105|TPC97106|TPC97111|TPC97113|TPC97203|TPC97603|TPC97809|TPC97205|TPC10101|TPC10103|TPC10106|TPC10111|TPC10203|TPC10205|TPC10503",GUTablet:"TX-A1301|TX-M9002|Q702|kf026",PointOfViewTablet:"TAB-P506|TAB-navi-7-3G-M|TAB-P517|TAB-P-527|TAB-P701|TAB-P703|TAB-P721|TAB-P731N|TAB-P741|TAB-P825|TAB-P905|TAB-P925|TAB-PR945|TAB-PL1015|TAB-P1025|TAB-PI1045|TAB-P1325|TAB-PROTAB[0-9]+|TAB-PROTAB25|TAB-PROTAB26|TAB-PROTAB27|TAB-PROTAB26XL|TAB-PROTAB2-IPS9|TAB-PROTAB30-IPS9|TAB-PROTAB25XXL|TAB-PROTAB26-IPS10|TAB-PROTAB30-IPS10",OvermaxTablet:"OV-(SteelCore|NewBase|Basecore|Baseone|Exellen|Quattor|EduTab|Solution|ACTION|BasicTab|TeddyTab|MagicTab|Stream|TB-08|TB-09)|Qualcore 1027",HCLTablet:"HCL.*Tablet|Connect-3G-2.0|Connect-2G-2.0|ME Tablet U1|ME Tablet U2|ME Tablet G1|ME Tablet X1|ME Tablet Y2|ME Tablet Sync",DPSTablet:"DPS Dream 9|DPS Dual 7",VistureTablet:"V97 HD|i75 3G|Visture V4( HD)?|Visture V5( HD)?|Visture V10",CrestaTablet:"CTP(-)?810|CTP(-)?818|CTP(-)?828|CTP(-)?838|CTP(-)?888|CTP(-)?978|CTP(-)?980|CTP(-)?987|CTP(-)?988|CTP(-)?989",MediatekTablet:"\\bMT8125|MT8389|MT8135|MT8377\\b",ConcordeTablet:"Concorde([ ]+)?Tab|ConCorde ReadMan",GoCleverTablet:"GOCLEVER TAB|A7GOCLEVER|M1042|M7841|M742|R1042BK|R1041|TAB A975|TAB A7842|TAB A741|TAB A741L|TAB M723G|TAB M721|TAB A1021|TAB I921|TAB R721|TAB I720|TAB T76|TAB R70|TAB R76.2|TAB R106|TAB R83.2|TAB M813G|TAB I721|GCTA722|TAB I70|TAB I71|TAB S73|TAB R73|TAB R74|TAB R93|TAB R75|TAB R76.1|TAB A73|TAB A93|TAB A93.2|TAB T72|TAB R83|TAB R974|TAB R973|TAB A101|TAB A103|TAB A104|TAB A104.2|R105BK|M713G|A972BK|TAB A971|TAB R974.2|TAB R104|TAB R83.3|TAB A1042",ModecomTablet:"FreeTAB 9000|FreeTAB 7.4|FreeTAB 7004|FreeTAB 7800|FreeTAB 2096|FreeTAB 7.5|FreeTAB 1014|FreeTAB 1001 |FreeTAB 8001|FreeTAB 9706|FreeTAB 9702|FreeTAB 7003|FreeTAB 7002|FreeTAB 1002|FreeTAB 7801|FreeTAB 1331|FreeTAB 1004|FreeTAB 8002|FreeTAB 8014|FreeTAB 9704|FreeTAB 1003",VoninoTablet:"\\b(Argus[ _]?S|Diamond[ _]?79HD|Emerald[ _]?78E|Luna[ _]?70C|Onyx[ _]?S|Onyx[ _]?Z|Orin[ _]?HD|Orin[ _]?S|Otis[ _]?S|SpeedStar[ _]?S|Magnet[ _]?M9|Primus[ _]?94[ _]?3G|Primus[ _]?94HD|Primus[ _]?QS|Android.*\\bQ8\\b|Sirius[ _]?EVO[ _]?QS|Sirius[ _]?QS|Spirit[ _]?S)\\b",ECSTablet:"V07OT2|TM105A|S10OT1|TR10CS1",StorexTablet:"eZee[_']?(Tab|Go)[0-9]+|TabLC7|Looney Tunes Tab",VodafoneTablet:"SmartTab([ ]+)?[0-9]+|SmartTabII10|SmartTabII7|VF-1497|VFD 1400",EssentielBTablet:"Smart[ ']?TAB[ ]+?[0-9]+|Family[ ']?TAB2",RossMoorTablet:"RM-790|RM-997|RMD-878G|RMD-974R|RMT-705A|RMT-701|RME-601|RMT-501|RMT-711",iMobileTablet:"i-mobile i-note",TolinoTablet:"tolino tab [0-9.]+|tolino shine",AudioSonicTablet:"\\bC-22Q|T7-QC|T-17B|T-17P\\b",AMPETablet:"Android.* A78 ",SkkTablet:"Android.* (SKYPAD|PHOENIX|CYCLOPS)",TecnoTablet:"TECNO P9|TECNO DP8D",JXDTablet:"Android.* \\b(F3000|A3300|JXD5000|JXD3000|JXD2000|JXD300B|JXD300|S5800|S7800|S602b|S5110b|S7300|S5300|S602|S603|S5100|S5110|S601|S7100a|P3000F|P3000s|P101|P200s|P1000m|P200m|P9100|P1000s|S6600b|S908|P1000|P300|S18|S6600|S9100)\\b",iJoyTablet:"Tablet (Spirit 7|Essentia|Galatea|Fusion|Onix 7|Landa|Titan|Scooby|Deox|Stella|Themis|Argon|Unique 7|Sygnus|Hexen|Finity 7|Cream|Cream X2|Jade|Neon 7|Neron 7|Kandy|Scape|Saphyr 7|Rebel|Biox|Rebel|Rebel 8GB|Myst|Draco 7|Myst|Tab7-004|Myst|Tadeo Jones|Tablet Boing|Arrow|Draco Dual Cam|Aurix|Mint|Amity|Revolution|Finity 9|Neon 9|T9w|Amity 4GB Dual Cam|Stone 4GB|Stone 8GB|Andromeda|Silken|X2|Andromeda II|Halley|Flame|Saphyr 9,7|Touch 8|Planet|Triton|Unique 10|Hexen 10|Memphis 4GB|Memphis 8GB|Onix 10)",FX2Tablet:"FX2 PAD7|FX2 PAD10",XoroTablet:"KidsPAD 701|PAD[ ]?712|PAD[ ]?714|PAD[ ]?716|PAD[ ]?717|PAD[ ]?718|PAD[ ]?720|PAD[ ]?721|PAD[ ]?722|PAD[ ]?790|PAD[ ]?792|PAD[ ]?900|PAD[ ]?9715D|PAD[ ]?9716DR|PAD[ ]?9718DR|PAD[ ]?9719QR|PAD[ ]?9720QR|TelePAD1030|Telepad1032|TelePAD730|TelePAD731|TelePAD732|TelePAD735Q|TelePAD830|TelePAD9730|TelePAD795|MegaPAD 1331|MegaPAD 1851|MegaPAD 2151",ViewsonicTablet:"ViewPad 10pi|ViewPad 10e|ViewPad 10s|ViewPad E72|ViewPad7|ViewPad E100|ViewPad 7e|ViewSonic VB733|VB100a",VerizonTablet:"QTAQZ3|QTAIR7|QTAQTZ3|QTASUN1|QTASUN2|QTAXIA1",OdysTablet:"LOOX|XENO10|ODYS[ -](Space|EVO|Xpress|NOON)|\\bXELIO\\b|Xelio10Pro|XELIO7PHONETAB|XELIO10EXTREME|XELIOPT2|NEO_QUAD10",CaptivaTablet:"CAPTIVA PAD",IconbitTablet:"NetTAB|NT-3702|NT-3702S|NT-3702S|NT-3603P|NT-3603P|NT-0704S|NT-0704S|NT-3805C|NT-3805C|NT-0806C|NT-0806C|NT-0909T|NT-0909T|NT-0907S|NT-0907S|NT-0902S|NT-0902S",TeclastTablet:"T98 4G|\\bP80\\b|\\bX90HD\\b|X98 Air|X98 Air 3G|\\bX89\\b|P80 3G|\\bX80h\\b|P98 Air|\\bX89HD\\b|P98 3G|\\bP90HD\\b|P89 3G|X98 3G|\\bP70h\\b|P79HD 3G|G18d 3G|\\bP79HD\\b|\\bP89s\\b|\\bA88\\b|\\bP10HD\\b|\\bP19HD\\b|G18 3G|\\bP78HD\\b|\\bA78\\b|\\bP75\\b|G17s 3G|G17h 3G|\\bP85t\\b|\\bP90\\b|\\bP11\\b|\\bP98t\\b|\\bP98HD\\b|\\bG18d\\b|\\bP85s\\b|\\bP11HD\\b|\\bP88s\\b|\\bA80HD\\b|\\bA80se\\b|\\bA10h\\b|\\bP89\\b|\\bP78s\\b|\\bG18\\b|\\bP85\\b|\\bA70h\\b|\\bA70\\b|\\bG17\\b|\\bP18\\b|\\bA80s\\b|\\bA11s\\b|\\bP88HD\\b|\\bA80h\\b|\\bP76s\\b|\\bP76h\\b|\\bP98\\b|\\bA10HD\\b|\\bP78\\b|\\bP88\\b|\\bA11\\b|\\bA10t\\b|\\bP76a\\b|\\bP76t\\b|\\bP76e\\b|\\bP85HD\\b|\\bP85a\\b|\\bP86\\b|\\bP75HD\\b|\\bP76v\\b|\\bA12\\b|\\bP75a\\b|\\bA15\\b|\\bP76Ti\\b|\\bP81HD\\b|\\bA10\\b|\\bT760VE\\b|\\bT720HD\\b|\\bP76\\b|\\bP73\\b|\\bP71\\b|\\bP72\\b|\\bT720SE\\b|\\bC520Ti\\b|\\bT760\\b|\\bT720VE\\b|T720-3GE|T720-WiFi",OndaTablet:"\\b(V975i|Vi30|VX530|V701|Vi60|V701s|Vi50|V801s|V719|Vx610w|VX610W|V819i|Vi10|VX580W|Vi10|V711s|V813|V811|V820w|V820|Vi20|V711|VI30W|V712|V891w|V972|V819w|V820w|Vi60|V820w|V711|V813s|V801|V819|V975s|V801|V819|V819|V818|V811|V712|V975m|V101w|V961w|V812|V818|V971|V971s|V919|V989|V116w|V102w|V973|Vi40)\\b[\\s]+|V10 \\b4G\\b",JaytechTablet:"TPC-PA762",BlaupunktTablet:"Endeavour 800NG|Endeavour 1010",DigmaTablet:"\\b(iDx10|iDx9|iDx8|iDx7|iDxD7|iDxD8|iDsQ8|iDsQ7|iDsQ8|iDsD10|iDnD7|3TS804H|iDsQ11|iDj7|iDs10)\\b",EvolioTablet:"ARIA_Mini_wifi|Aria[ _]Mini|Evolio X10|Evolio X7|Evolio X8|\\bEvotab\\b|\\bNeura\\b",LavaTablet:"QPAD E704|\\bIvoryS\\b|E-TAB IVORY|\\bE-TAB\\b",AocTablet:"MW0811|MW0812|MW0922|MTK8382|MW1031|MW0831|MW0821|MW0931|MW0712",MpmanTablet:"MP11 OCTA|MP10 OCTA|MPQC1114|MPQC1004|MPQC994|MPQC974|MPQC973|MPQC804|MPQC784|MPQC780|\\bMPG7\\b|MPDCG75|MPDCG71|MPDC1006|MP101DC|MPDC9000|MPDC905|MPDC706HD|MPDC706|MPDC705|MPDC110|MPDC100|MPDC99|MPDC97|MPDC88|MPDC8|MPDC77|MP709|MID701|MID711|MID170|MPDC703|MPQC1010",CelkonTablet:"CT695|CT888|CT[\\s]?910|CT7 Tab|CT9 Tab|CT3 Tab|CT2 Tab|CT1 Tab|C820|C720|\\bCT-1\\b",WolderTablet:"miTab \\b(DIAMOND|SPACE|BROOKLYN|NEO|FLY|MANHATTAN|FUNK|EVOLUTION|SKY|GOCAR|IRON|GENIUS|POP|MINT|EPSILON|BROADWAY|JUMP|HOP|LEGEND|NEW AGE|LINE|ADVANCE|FEEL|FOLLOW|LIKE|LINK|LIVE|THINK|FREEDOM|CHICAGO|CLEVELAND|BALTIMORE-GH|IOWA|BOSTON|SEATTLE|PHOENIX|DALLAS|IN 101|MasterChef)\\b",MediacomTablet:"M-MPI10C3G|M-SP10EG|M-SP10EGP|M-SP10HXAH|M-SP7HXAH|M-SP10HXBH|M-SP8HXAH|M-SP8MXA",MiTablet:"\\bMI PAD\\b|\\bHM NOTE 1W\\b",NibiruTablet:"Nibiru M1|Nibiru Jupiter One",NexoTablet:"NEXO NOVA|NEXO 10|NEXO AVIO|NEXO FREE|NEXO GO|NEXO EVO|NEXO 3G|NEXO SMART|NEXO KIDDO|NEXO MOBI",LeaderTablet:"TBLT10Q|TBLT10I|TBL-10WDKB|TBL-10WDKBO2013|TBL-W230V2|TBL-W450|TBL-W500|SV572|TBLT7I|TBA-AC7-8G|TBLT79|TBL-8W16|TBL-10W32|TBL-10WKB|TBL-W100",UbislateTablet:"UbiSlate[\\s]?7C",PocketBookTablet:"Pocketbook",KocasoTablet:"\\b(TB-1207)\\b",HisenseTablet:"\\b(F5281|E2371)\\b",Hudl:"Hudl HT7S3|Hudl 2",TelstraTablet:"T-Hub2",GenericTablet:"Android.*\\b97D\\b|Tablet(?!.*PC)|BNTV250A|MID-WCDMA|LogicPD Zoom2|\\bA7EB\\b|CatNova8|A1_07|CT704|CT1002|\\bM721\\b|rk30sdk|\\bEVOTAB\\b|M758A|ET904|ALUMIUM10|Smartfren Tab|Endeavour 1010|Tablet-PC-4|Tagi Tab|\\bM6pro\\b|CT1020W|arc 10HD|\\bTP750\\b|\\bQTAQZ3\\b|WVT101|TM1088|KT107"},oss:{AndroidOS:"Android",BlackBerryOS:"blackberry|\\bBB10\\b|rim tablet os",PalmOS:"PalmOS|avantgo|blazer|elaine|hiptop|palm|plucker|xiino",SymbianOS:"Symbian|SymbOS|Series60|Series40|SYB-[0-9]+|\\bS60\\b",WindowsMobileOS:"Windows CE.*(PPC|Smartphone|Mobile|[0-9]{3}x[0-9]{3})|Windows Mobile|Windows Phone [0-9.]+|WCE;",WindowsPhoneOS:"Windows Phone 10.0|Windows Phone 8.1|Windows Phone 8.0|Windows Phone OS|XBLWP7|ZuneWP7|Windows NT 6.[23]; ARM;",iOS:"\\biPhone.*Mobile|\\biPod|\\biPad|AppleCoreMedia",iPadOS:"CPU OS 13",SailfishOS:"Sailfish",MeeGoOS:"MeeGo",MaemoOS:"Maemo",JavaOS:"J2ME/|\\bMIDP\\b|\\bCLDC\\b",webOS:"webOS|hpwOS",badaOS:"\\bBada\\b",BREWOS:"BREW"},uas:{Chrome:"\\bCrMo\\b|CriOS|Android.*Chrome/[.0-9]* (Mobile)?",Dolfin:"\\bDolfin\\b",Opera:"Opera.*Mini|Opera.*Mobi|Android.*Opera|Mobile.*OPR/[0-9.]+$|Coast/[0-9.]+",Skyfire:"Skyfire",Edge:"\\bEdgiOS\\b|Mobile Safari/[.0-9]* Edge",IE:"IEMobile|MSIEMobile",Firefox:"fennec|firefox.*maemo|(Mobile|Tablet).*Firefox|Firefox.*Mobile|FxiOS",Bolt:"bolt",TeaShark:"teashark",Blazer:"Blazer",Safari:"Version((?!\\bEdgiOS\\b).)*Mobile.*Safari|Safari.*Mobile|MobileSafari",WeChat:"\\bMicroMessenger\\b",UCBrowser:"UC.*Browser|UCWEB",baiduboxapp:"baiduboxapp",baidubrowser:"baidubrowser",DiigoBrowser:"DiigoBrowser",Mercury:"\\bMercury\\b",ObigoBrowser:"Obigo",NetFront:"NF-Browser",GenericBrowser:"NokiaBrowser|OviBrowser|OneBrowser|TwonkyBeamBrowser|SEMC.*Browser|FlyFlow|Minimo|NetFront|Novarra-Vision|MQQBrowser|MicroMessenger",PaleMoon:"Android.*PaleMoon|Mobile.*PaleMoon"},props:{Mobile:"Mobile/[VER]",Build:"Build/[VER]",Version:"Version/[VER]",VendorID:"VendorID/[VER]",iPad:"iPad.*CPU[a-z ]+[VER]",iPhone:"iPhone.*CPU[a-z ]+[VER]",iPod:"iPod.*CPU[a-z ]+[VER]",Kindle:"Kindle/[VER]",Chrome:["Chrome/[VER]","CriOS/[VER]","CrMo/[VER]"],Coast:["Coast/[VER]"],Dolfin:"Dolfin/[VER]",Firefox:["Firefox/[VER]","FxiOS/[VER]"],Fennec:"Fennec/[VER]",Edge:"Edge/[VER]",IE:["IEMobile/[VER];","IEMobile [VER]","MSIE [VER];","Trident/[0-9.]+;.*rv:[VER]"],NetFront:"NetFront/[VER]",NokiaBrowser:"NokiaBrowser/[VER]",Opera:[" OPR/[VER]","Opera Mini/[VER]","Version/[VER]"],"Opera Mini":"Opera Mini/[VER]","Opera Mobi":"Version/[VER]",UCBrowser:["UCWEB[VER]","UC.*Browser/[VER]"],MQQBrowser:"MQQBrowser/[VER]",MicroMessenger:"MicroMessenger/[VER]",baiduboxapp:"baiduboxapp/[VER]",baidubrowser:"baidubrowser/[VER]",SamsungBrowser:"SamsungBrowser/[VER]",Iron:"Iron/[VER]",Safari:["Version/[VER]","Safari/[VER]"],Skyfire:"Skyfire/[VER]",Tizen:"Tizen/[VER]",Webkit:"webkit[ /][VER]",PaleMoon:"PaleMoon/[VER]",SailfishBrowser:"SailfishBrowser/[VER]",Gecko:"Gecko/[VER]",Trident:"Trident/[VER]",Presto:"Presto/[VER]",Goanna:"Goanna/[VER]",iOS:" \\bi?OS\\b [VER][ ;]{1}",Android:"Android [VER]",Sailfish:"Sailfish [VER]",BlackBerry:["BlackBerry[\\w]+/[VER]","BlackBerry.*Version/[VER]","Version/[VER]"],BREW:"BREW [VER]",Java:"Java/[VER]","Windows Phone OS":["Windows Phone OS [VER]","Windows Phone [VER]"],"Windows Phone":"Windows Phone [VER]","Windows CE":"Windows CE/[VER]","Windows NT":"Windows NT [VER]",Symbian:["SymbianOS/[VER]","Symbian/[VER]"],webOS:["webOS/[VER]","hpwOS/[VER];"]},utils:{Bot:"Googlebot|facebookexternalhit|Google-AMPHTML|s~amp-validator|AdsBot-Google|Google Keyword Suggestion|Facebot|YandexBot|YandexMobileBot|bingbot|ia_archiver|AhrefsBot|Ezooms|GSLFbot|WBSearchBot|Twitterbot|TweetmemeBot|Twikle|PaperLiBot|Wotbox|UnwindFetchor|Exabot|MJ12bot|YandexImages|TurnitinBot|Pingdom|contentkingapp|AspiegelBot",MobileBot:"Googlebot-Mobile|AdsBot-Google-Mobile|YahooSeeker/M1A1-R2D2",DesktopMode:"WPDesktop",TV:"SonyDTV|HbbTV",WebKit:"(webkit)[ /]([\\w.]+)",Console:"\\b(Nintendo|Nintendo WiiU|Nintendo 3DS|Nintendo Switch|PLAYSTATION|Xbox)\\b",Watch:"SM-V700"}},g.detectMobileBrowsers={fullPattern:/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i, shortPattern:/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i,tabletPattern:/android|ipad|playbook|silk/i};var h,i=Object.prototype.hasOwnProperty;return g.FALLBACK_PHONE="UnknownPhone",g.FALLBACK_TABLET="UnknownTablet",g.FALLBACK_MOBILE="UnknownMobile",h="isArray"in Array?Array.isArray:function(a){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(a)},function(){var a,b,c,e,f,j,k=g.mobileDetectRules;for(a in k.props)if(i.call(k.props,a)){for(b=k.props[a],h(b)||(b=[b]),f=b.length,e=0;e<f;++e)c=b[e],j=c.indexOf("[VER]"),j>=0&&(c=c.substring(0,j)+"([\\w._\\+]+)"+c.substring(j+5)),b[e]=new RegExp(c,"i");k.props[a]=b}d(k.oss),d(k.phones),d(k.tablets),d(k.uas),d(k.utils),k.oss0={WindowsPhoneOS:k.oss.WindowsPhoneOS,WindowsMobileOS:k.oss.WindowsMobileOS}}(),g.findMatch=function(a,b){for(var c in a)if(i.call(a,c)&&a[c].test(b))return c;return null},g.findMatches=function(a,b){var c=[];for(var d in a)i.call(a,d)&&a[d].test(b)&&c.push(d);return c},g.getVersionStr=function(a,b){var c,d,e,f,h=g.mobileDetectRules.props;if(i.call(h,a))for(c=h[a],e=c.length,d=0;d<e;++d)if(f=c[d].exec(b),null!==f)return f[1];return null},g.getVersion=function(a,b){var c=g.getVersionStr(a,b);return c?g.prepareVersionNo(c):NaN},g.prepareVersionNo=function(a){var b;return b=a.split(/[a-z._ \/\-]/i),1===b.length&&(a=b[0]),b.length>1&&(a=b[0]+".",b.shift(),a+=b.join("")),Number(a)},g.isMobileFallback=function(a){return g.detectMobileBrowsers.fullPattern.test(a)||g.detectMobileBrowsers.shortPattern.test(a.substr(0,4))},g.isTabletFallback=function(a){return g.detectMobileBrowsers.tabletPattern.test(a)},g.prepareDetectionCache=function(a,c,d){if(a.mobile===b){var e,h,i;return(h=g.findMatch(g.mobileDetectRules.tablets,c))?(a.mobile=a.tablet=h,void(a.phone=null)):(e=g.findMatch(g.mobileDetectRules.phones,c))?(a.mobile=a.phone=e,void(a.tablet=null)):void(g.isMobileFallback(c)?(i=f.isPhoneSized(d),i===b?(a.mobile=g.FALLBACK_MOBILE,a.tablet=a.phone=null):i?(a.mobile=a.phone=g.FALLBACK_PHONE,a.tablet=null):(a.mobile=a.tablet=g.FALLBACK_TABLET,a.phone=null)):g.isTabletFallback(c)?(a.mobile=a.tablet=g.FALLBACK_TABLET,a.phone=null):a.mobile=a.tablet=a.phone=null)}},g.mobileGrade=function(a){var b=null!==a.mobile();return a.os("iOS")&&a.version("iPad")>=4.3||a.os("iOS")&&a.version("iPhone")>=3.1||a.os("iOS")&&a.version("iPod")>=3.1||a.version("Android")>2.1&&a.is("Webkit")||a.version("Windows Phone OS")>=7||a.is("BlackBerry")&&a.version("BlackBerry")>=6||a.match("Playbook.*Tablet")||a.version("webOS")>=1.4&&a.match("Palm|Pre|Pixi")||a.match("hp.*TouchPad")||a.is("Firefox")&&a.version("Firefox")>=12||a.is("Chrome")&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=4||a.is("Skyfire")&&a.version("Skyfire")>=4.1&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=2.3||a.is("Opera")&&a.version("Opera Mobi")>11&&a.is("AndroidOS")||a.is("MeeGoOS")||a.is("Tizen")||a.is("Dolfin")&&a.version("Bada")>=2||(a.is("UC Browser")||a.is("Dolfin"))&&a.version("Android")>=2.3||a.match("Kindle Fire")||a.is("Kindle")&&a.version("Kindle")>=3||a.is("AndroidOS")&&a.is("NookTablet")||a.version("Chrome")>=11&&!b||a.version("Safari")>=5&&!b||a.version("Firefox")>=4&&!b||a.version("MSIE")>=7&&!b||a.version("Opera")>=10&&!b?"A":a.os("iOS")&&a.version("iPad")<4.3||a.os("iOS")&&a.version("iPhone")<3.1||a.os("iOS")&&a.version("iPod")<3.1||a.is("Blackberry")&&a.version("BlackBerry")>=5&&a.version("BlackBerry")<6||a.version("Opera Mini")>=5&&a.version("Opera Mini")<=6.5&&(a.version("Android")>=2.3||a.is("iOS"))||a.match("NokiaN8|NokiaC7|N97.*Series60|Symbian/3")||a.version("Opera Mobi")>=11&&a.is("SymbianOS")?"B":(a.version("BlackBerry")<5||a.match("MSIEMobile|Windows CE.*Mobile")||a.version("Windows Mobile")<=5.2,"C")},g.detectOS=function(a){return g.findMatch(g.mobileDetectRules.oss0,a)||g.findMatch(g.mobileDetectRules.oss,a)},g.getDeviceSmallerSide=function(){return window.screen.width<window.screen.height?window.screen.width:window.screen.height},f.prototype={constructor:f,mobile:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.mobile},phone:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.phone},tablet:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.tablet},userAgent:function(){return this._cache.userAgent===b&&(this._cache.userAgent=g.findMatch(g.mobileDetectRules.uas,this.ua)),this._cache.userAgent},userAgents:function(){return this._cache.userAgents===b&&(this._cache.userAgents=g.findMatches(g.mobileDetectRules.uas,this.ua)),this._cache.userAgents},os:function(){return this._cache.os===b&&(this._cache.os=g.detectOS(this.ua)),this._cache.os},version:function(a){return g.getVersion(a,this.ua)},versionStr:function(a){return g.getVersionStr(a,this.ua)},is:function(b){return c(this.userAgents(),b)||a(b,this.os())||a(b,this.phone())||a(b,this.tablet())||c(g.findMatches(g.mobileDetectRules.utils,this.ua),b)},match:function(a){return a instanceof RegExp||(a=new RegExp(a,"i")),a.test(this.ua)},isPhoneSized:function(a){return f.isPhoneSized(a||this.maxPhoneWidth)},mobileGrade:function(){return this._cache.grade===b&&(this._cache.grade=g.mobileGrade(this)),this._cache.grade}},"undefined"!=typeof window&&window.screen?f.isPhoneSized=function(a){return a<0?b:g.getDeviceSmallerSide()<=a}:f.isPhoneSized=function(){},f._impl=g,f.version="1.4.5 2021-03-13",f})}(function(a){if("undefined"!=typeof module&&module.exports)return function(a){module.exports=a()};if("function"==typeof define&&define.amd)return define;if("undefined"!=typeof window)return function(a){window.MobileDetect=a()};throw new Error("unknown environment")}());var ai_lists=!0,ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_lists){function X(b,e){for(var p=[];b=b.previousElementSibling;)("undefined"==typeof e||b.matches(e))&&p.push(b);return p}function fa(b,e){for(var p=[];b=b.nextElementSibling;)("undefined"==typeof e||b.matches(e))&&p.push(b);return p}var host_regexp=RegExp(":\\/\\/(.[^/:]+)","i");function ha(b){b=b.match(host_regexp);return null!=b&&1<b.length&&"string"===typeof b[1]&&0<b[1].length?b[1].toLowerCase():null}function Q(b){return b.includes(":")?(b=b.split(":"),1E3*(3600*parseInt(b[0])+ 60*parseInt(b[1])+parseInt(b[2]))):null}function Y(b){try{var e=Date.parse(b);isNaN(e)&&(e=null)}catch(p){e=null}if(null==e&&b.includes(" ")){b=b.split(" ");try{e=Date.parse(b[0]),e+=Q(b[1]),isNaN(e)&&(e=null)}catch(p){e=null}}return e}function Z(){null==document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar")&&null==document.querySelector(".ai-list-manual")||"function"!=typeof __tcfapi||"function"!=typeof ai_load_blocks||"undefined"!=typeof ai_iab_tcf_callback_installed||(__tcfapi("addEventListener",2,function(b, e){e&&"useractioncomplete"===b.eventStatus&&(ai_tcData=b,ai_load_blocks(),b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),null!=b&&(b.textContent="IAB TCF 2.0 DATA LOADED"),b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=b&&(b.classList.remove("status-error"),b.classList.add("status-ok")))}),ai_iab_tcf_callback_installed=!0)}ai_process_lists=function(b){function e(a,d,k){if(0==a.length){if("!@!"==k)return!0;d!=k&&("true"==k.toLowerCase()?k=!0:"false"==k.toLowerCase()&&(k=!1));return d==k}if("object"!= typeof d&&"array"!=typeof d)return!1;var l=a[0];a=a.slice(1);if("*"==l)for(let [,n]of Object.entries(d)){if(e(a,n,k))return!0}else if(l in d)return e(a,d[l],k);return!1}function p(a,d,k){if("object"!=typeof a||-1==d.indexOf("["))return!1;d=d.replace(/]| /gi,"").split("[");return e(d,a,k)}function z(){if("function"==typeof __tcfapi){var a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),d=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 DETECTED");__tcfapi("getTCData",2,function(k, l){l?(null!=d&&d.classList.add("status-ok"),"tcloaded"==k.eventStatus||"useractioncomplete"==k.eventStatus)?(ai_tcData=k,k.gdprApplies?null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 DATA LOADED"):null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 GDPR DOES NOT APPLY"),null!=d&&(d.classList.remove("status-error"),d.classList.add("status-ok")),setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)):"cmpuishown"==k.eventStatus&&(ai_cmpuishown=!0,null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 CMP UI SHOWN"),null!=d&&(d.classList.remove("status-error"), d.classList.add("status-ok"))):(null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 __tcfapi getTCData failed"),null!=d&&(d.classList.remove("status-ok"),d.classList.add("status-error")))})}}function C(a){"function"==typeof __tcfapi?(ai_tcfapi_found=!0,"undefined"==typeof ai_iab_tcf_callback_installed&&Z(),"undefined"==typeof ai_tcData_requested&&(ai_tcData_requested=!0,z(),cookies_need_tcData=!0)):a&&("undefined"==typeof ai_tcfapi_found&&(ai_tcfapi_found=!1,setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)),a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"), null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 MISSING: __tcfapi function not found"),a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=a&&(a.classList.remove("status-ok"),a.classList.add("status-error")))}if(null==b)b=document.querySelectorAll("div.ai-list-data, meta.ai-list-data");else{window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=Array.prototype.slice.call(b));var x=[];b.forEach((a,d)=>{a.matches(".ai-list-data")?x.push(a):(a=a.querySelectorAll(".ai-list-data"),a.length&&a.forEach((k,l)=>{x.push(k)}))}); b=x}if(b.length){b.forEach((a,d)=>{a.classList.remove("ai-list-data")});var L=ia(window.location.search);if(null!=L.referrer)var A=L.referrer;else A=document.referrer,""!=A&&(A=ha(A));var R=window.navigator.userAgent,S=R.toLowerCase(),aa=navigator.language,M=aa.toLowerCase();if("undefined"!==typeof MobileDetect)var ba=new MobileDetect(R);b.forEach((a,d)=>{var k=document.cookie.split(";");k.forEach(function(f,h){k[h]=f.trim()});d=a.closest("div."+ai_block_class_def);var l=!0;if(a.hasAttribute("referer-list")){var n= a.getAttribute("referer-list");n=b64d(n).split(",");var v=a.getAttribute("referer-list-type"),E=!1;n.every((f,h)=>{f=f.trim();if(""==f)return!0;if("*"==f.charAt(0))if("*"==f.charAt(f.length-1)){if(f=f.substr(1,f.length-2),-1!=A.indexOf(f))return E=!0,!1}else{if(f=f.substr(1),A.substr(-f.length)==f)return E=!0,!1}else if("*"==f.charAt(f.length-1)){if(f=f.substr(0,f.length-1),0==A.indexOf(f))return E=!0,!1}else if("#"==f){if(""==A)return E=!0,!1}else if(f==A)return E=!0,!1;return!0});var r=E;switch(v){case "B":r&& (l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}}if(l&&a.hasAttribute("client-list")&&"undefined"!==typeof ba)switch(n=a.getAttribute("client-list"),n=b64d(n).split(","),v=a.getAttribute("client-list-type"),r=!1,n.every((f,h)=>{if(""==f.trim())return!0;f.split("&&").every((c,t)=>{t=!0;var w=!1;for(c=c.trim();"!!"==c.substring(0,2);)t=!t,c=c.substring(2);"language:"==c.substring(0,9)&&(w=!0,c=c.substring(9).toLowerCase());var q=!1;w?"*"==c.charAt(0)?"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(), -1!=M.indexOf(c)&&(q=!0)):(c=c.substr(1).toLowerCase(),M.substr(-c.length)==c&&(q=!0)):"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==M.indexOf(c)&&(q=!0)):c==M&&(q=!0):"*"==c.charAt(0)?"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(),-1!=S.indexOf(c)&&(q=!0)):(c=c.substr(1).toLowerCase(),S.substr(-c.length)==c&&(q=!0)):"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==S.indexOf(c)&&(q=!0)):ba.is(c)&&(q=!0);return(r=q?t:!t)?!0:!1});return r? !1:!0}),v){case "B":r&&(l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}var N=n=!1;for(v=1;2>=v;v++)if(l){switch(v){case 1:var g=a.getAttribute("cookie-list");break;case 2:g=a.getAttribute("parameter-list")}if(null!=g){g=b64d(g);switch(v){case 1:var y=a.getAttribute("cookie-list-type");break;case 2:y=a.getAttribute("parameter-list-type")}g=g.replace("tcf-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=true");g=g.replace("tcf-no-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=false");g=g.replace("tcf-google","tcf-v2[vendor][consents][755]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true"); g=g.replace("tcf-no-google","!!tcf-v2[vendor][consents][755]");g=g.replace("tcf-media.net","tcf-v2[vendor][consents][142]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-media.net","!!tcf-v2[vendor][consents][142]");g=g.replace("tcf-amazon","tcf-v2[vendor][consents][793]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-amazon","!!tcf-v2[vendor][consents][793]");g=g.replace("tcf-ezoic","tcf-v2[vendor][consents][347]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-ezoic", "!!tcf-v2[vendor][consents][347]");var F=g.split(","),ca=[];k.forEach(function(f){f=f.split("=");try{var h=JSON.parse(decodeURIComponent(f[1]))}catch(c){h=decodeURIComponent(f[1])}ca[f[0]]=h});r=!1;var I=a;F.every((f,h)=>{f.split("&&").every((c,t)=>{t=!0;for(c=c.trim();"!!"==c.substring(0,2);)t=!t,c=c.substring(2);var w=c,q="!@!",T="tcf-v2"==w&&"!@!"==q,B=-1!=c.indexOf("["),J=0==c.indexOf("tcf-v2")||0==c.indexOf("euconsent-v2");J=J&&(B||T);-1!=c.indexOf("=")&&(q=c.split("="),w=q[0],q=q[1],B=-1!=w.indexOf("["), J=(J=0==w.indexOf("tcf-v2")||0==w.indexOf("euconsent-v2"))&&(B||T));if(J)document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),B=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=B&&(B.style.display="block"),T&&"boolean"==typeof ai_tcfapi_found?r=ai_tcfapi_found?t:!t:"object"==typeof ai_tcData?(null!=B&&B.classList.add("status-ok"),w=w.replace(/]| /gi,"").split("["),w.shift(),r=(w=e(w,ai_tcData,q))?t:!t):"undefined"==typeof ai_tcfapi_found&&(I.classList.add("ai-list-data"),N=!0,"function"==typeof __tcfapi?C(!1): "undefined"==typeof ai_tcData_retrying&&(ai_tcData_retrying=!0,setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){C(!0)},3E3)},1E3)},600)));else if(B)r=(w=p(ca,w,q))?t:!t;else{var U=!1;"!@!"==q?k.every(function(ja){return ja.split("=")[0]==c?(U=!0,!1):!0}):U=-1!=k.indexOf(c);r=U?t:!t}return r?!0:!1});return r?!1:!0});r&&(N=!1,I.classList.remove("ai-list-data"));switch(y){case "B":r&&(l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}}}a.classList.contains("ai-list-manual")&& (l?(I.classList.remove("ai-list-data"),I.classList.remove("ai-list-manual")):(n=!0,I.classList.add("ai-list-data")));(l||!n&&!N)&&a.hasAttribute("data-debug-info")&&(g=document.querySelector("."+a.dataset.debugInfo),null!=g&&(g=g.parentElement,null!=g&&g.classList.contains("ai-debug-info")&&g.remove()));y=X(a,".ai-debug-bar.ai-debug-lists");var ka=""==A?"#":A;0!=y.length&&y.forEach((f,h)=>{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-info");null!=h&&(h.textContent=ka,h.title=R+"\n"+aa);h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-status"); null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden)});g=!1;if(l&&a.hasAttribute("scheduling-start")&&a.hasAttribute("scheduling-end")&&a.hasAttribute("scheduling-days")){var u=a.getAttribute("scheduling-start");v=a.getAttribute("scheduling-end");y=a.getAttribute("scheduling-days");g=!0;u=b64d(u);F=b64d(v);var V=parseInt(a.getAttribute("scheduling-fallback")),O=parseInt(a.getAttribute("gmt"));if(u.includes("-")||F.includes("-"))P=Y(u)+O,K=Y(F)+O;else var P=Q(u),K=Q(F);P??=0;K??=0;var W=b64d(y).split(","); y=a.getAttribute("scheduling-type");var D=(new Date).getTime()+O;v=new Date(D);var G=v.getDay();0==G?G=6:G--;u.includes("-")||F.includes("-")||(u=(new Date(v.getFullYear(),v.getMonth(),v.getDate())).getTime()+O,D-=u,0>D&&(D+=864E5));scheduling_start_date_ok=D>=P;scheduling_end_date_ok=0==K||D<K;u=scheduling_start_date_ok&&scheduling_end_date_ok&&W.includes(G.toString());switch(y){case "B":u=!u}u||(l=!1);var la=v.toISOString().split(".")[0].replace("T"," ");y=X(a,".ai-debug-bar.ai-debug-scheduling"); 0!=y.length&&y.forEach((f,h)=>{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-info");null!=h&&(h.textContent=la+" "+G+" current_time: "+Math.floor(D.toString()/1E3)+" start_date:"+Math.floor(P/1E3).toString()+"=>"+scheduling_start_date_ok.toString()+" end_date:"+Math.floor(K/1E3).toString()+"=>"+scheduling_end_date_ok.toString()+" days:"+W.toString()+"=>"+W.includes(G.toString()).toString());h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status");null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden); l||0==V||(f.classList.remove("ai-debug-scheduling"),f.classList.add("ai-debug-fallback"),h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status"),null!=h&&(h.textContent=ai_front.fallback+" = "+V))})}if(n||!l&&N)return!0;a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width="";a.style.height="";a.style.zIndex="";if(l){if(null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")),a.hasAttribute("data-code")){n=b64d(a.dataset.code);u=document.createRange(); g=!0;try{H=u.createContextualFragment(n)}catch(f){g=!1}g&&(null!=a.closest("head")?(a.parentNode.insertBefore(H,a.nextSibling),a.remove()):a.append(H));da(a)}}else if(g&&!u&&0!=V){null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&d.css({position:""}));n=fa(a,".ai-fallback");0!=n.length&&n.forEach((f,h)=>{f.classList.remove("ai-fallback")});if(a.hasAttribute("data-fallback-code")){n=b64d(a.dataset.fallbackCode);u=document.createRange();g=!0;try{var H=u.createContextualFragment(n)}catch(f){g= !1}g&&a.append(H);da(a)}else a.style.display="none",null!=d&&null==d.querySelector(".ai-debug-block")&&d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none");null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(d.getAttribute("data-ai"),a.hasAttribute("fallback-tracking")&&(H=a.getAttribute("fallback-tracking"),d.setAttribute("data-ai-"+a.getAttribute("fallback_level"),H)))}else a.style.display="none",null!=d&&(d.removeAttribute("data-ai"),d.classList.remove("ai-track"), null!=d.querySelector(".ai-debug-block")?(d.style.visibility="",d.classList.remove("ai-close"),d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")):d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none"));a.setAttribute("data-code","");a.setAttribute("data-fallback-code","");null!=d&&d.classList.remove("ai-list-block")})}};function ea(b){b=`; ${document.cookie}`.split(`; ${b}=`);if(2===b.length)return b.pop().split(";").shift()}function ma(b, e,p){ea(b)&&(document.cookie=b+"="+(e?";path="+e:"")+(p?";domain="+p:"")+";expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT")}function m(b){ea(b)&&(ma(b,"/",window.location.hostname),document.cookie=b+"=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;")}(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_lists();setTimeout(function(){Z();if("function"== typeof ai_load_blocks){document.addEventListener("cmplzEnableScripts",e);document.addEventListener("cmplz_event_marketing",e);function e(p){"cmplzEnableScripts"!=p.type&&"all"!==p.consentLevel||ai_load_blocks()}}},50);var b=document.querySelector(".ai-debug-page-type");null!=b&&b.addEventListener("dblclick",e=>{e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENT COOKIES");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=e&&(e.style.display="block")});b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"); null!=b&&b.addEventListener("click",e=>{m("euconsent-v2");m("__lxG__consent__v2");m("__lxG__consent__v2_daisybit");m("__lxG__consent__v2_gdaisybit");m("CookieLawInfoConsent");m("cookielawinfo-checkbox-advertisement");m("cookielawinfo-checkbox-analytics");m("cookielawinfo-checkbox-necessary");m("complianz_policy_id");m("complianz_consent_status");m("cmplz_marketing");m("cmplz_consent_status");m("cmplz_preferences");m("cmplz_statistics-anonymous");m("cmplz_choice");m("cmplz_banner-status");m("cmplz_functional"); m("cmplz_policy_id");m("cmplz_statistics");m("moove_gdpr_popup");m("real_cookie_banner-blog:1-tcf");m("real_cookie_banner-blog:1");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENT COOKIES DELETED")})},5)});function da(b){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(b);"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&& ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(b);"function"==typeof ai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5)}function ia(b){var e=b?b.split("?")[1]:window.location.search.slice(1);b={};if(e){e=e.split("#")[0];e=e.split("&");for(var p=0;p<e.length;p++){var z= e[p].split("="),C=void 0,x=z[0].replace(/\[\d*\]/,function(L){C=L.slice(1,-1);return""});z="undefined"===typeof z[1]?"":z[1];x=x.toLowerCase();z=z.toLowerCase();b[x]?("string"===typeof b[x]&&(b[x]=[b[x]]),"undefined"===typeof C?b[x].push(z):b[x][C]=z):b[x]=z}}return b}}; ai_js_code = true; </script> </body> </html>